Üstâdları ve Dereceleri

[1] 

el-Hâkim Ebû Abdillah Târîhu Nîşâbûr’da Buhârî’nin kendileri n­den hadîs işittiği üstâdlannı şöyle sıralamıştır:

Mekke’de: Ebû’l-Velîd Ahmed ibn Muhammed el-Ezrâkî (233/837), Abdullah ibn Yezîd el-Mukrî (213/828), İsmâîl ibn Salim es-Sâiğ el-Bağdâdî, Ebû Bekr Abdullah ibnu’z-Zubeyr el-Humeydî (219/834) ve  akranları.

Medine’de: İbrahim ibnu’l-Munzir el-Hızâmî (236/850), Mutarraf ibn Abdillah (220/835), İbrahim ibn Hamze (230/844), Ebû Sabit Muhammed ibn Ubeydilla h, Abdulazîz ibn Abdillah el-Uveysî (311/923), Yahya ibn Kaza’a (237/851) ve onların yakınları.

Şam’da: Muhammed ibn Yûsuf el-Feryâbî (212/827), Ebû Nasr Ishâk ibn İbrahim, Âdem ibn Ebî İyâs (229/843), Ebû’l-Yemân el-Hakem ibn Nâfi’ (222/836), Hayve ibn Şurayh ibn Yezîd el-Hadramî Ebu’l-Abbâs el-Hımsî (224/838). Hâlid’ibn Haliyy (Hıms kaadısı) el-Kelâ’î Ebu’l-Kaasım el-Hımsî, Hattab ibn Usmân Ebû Amr (236/850), Ebu’l-Mugîre Abdu’l-Kuddûs (212/827), Süleyman ibn Abdirrahmân ibn binti Şurahbîl (232/846) ve bunların yakınları.

Buhârâ’da: Muhammed ibn Sellâm el-Biykendi (227/841), Abdullah ibn Muhammed el-Musnidî (229/843), Harun ibnu’l-Eş’as el-Buhârî Ebû İmrân, Abdetu’bnu’l-Hakem, Muhammed ibn Yahya ibn Abdilazîz el-Yeşkurî Ebû Alî es-Sâiğ el-Mervezî (252/866), Hıbbân ibn Musa (247/861) ve bunların akranları.

Merv’de: Aliyy ibnu’l-Hasen ibn Şakıyk (215/830), Abdan ibn Usmân ibn Cebele (220/835), Usmân ibn Salih (219/834), Muhammed ibn Mukaatıl el-Mervezî (226/840) ve ak­ranları.

Belh’de: Mekkî ibn İbrahim (215/830), Yahya ibn Bişr (231/845), Muhammed ibn Ebân ibn Vezîr el-Belhî (244/858), el-Hasen ibn Şuca’ ibn Recâ el-Belhî Ebû Alî (241/855), Yahya ibn Musa (240/854), Kuteybe (240/854) ve onların akranları. Bunlardan riva­yeti çoktur.

Reyy’de: İbrahim  ibn Musa ibn Yezîd et-Temîmî Ebû İshâk; 220/835’de hayâtta idi.

Bağdâd’da: Muhammed ibn îsâ et-Tabbâ’ (224/838), Muhammed ibn Saik, Surayc ibnu’n-Nu’mân ibn Mervân el-Cevherî Ebu’l-Huseyn el-Bağdâdî (217/830), Ahmed ibn Hanbel (241/855), Ebû Müslim Abdurrahmân ibn Ebî Yûnus el-Müstemlî, İsmâîl ibnu’l-Halîl (225/839) ve akranları.

Vasıt’ta: Hassan ibn Hassan el-Vâsıtî (213/828), Hassan ibn Abdillah el-Vâsıtî (222/836), Saîd ibn Abdillah ibn Süleyman ve akranları.

Basra’da: Ebû Âsım en-Nebîl (212/827), Safvân ibn îsâ ez-Zuhrî Ebû Muhammed el-Basrî (220/835), Bedel ibnu’l-Muhabbir (215/830), Harami ibn Ammâre, Affân ibn Müslim (220/835), Muhammed ibn Ar’are (213/828), Süleyman ibn Harb el-Ezdî (224/838), Ebû’l-Velîd et-Tayâlisî (227/841), Muhammed ibnu’l-Fadl es-Sedûsî  el-Ma’rûf bi-Arîm (223/837), Muhammed ibn Sinan el-Bâhılî (226/840), Ebû Huzeyfe Musa ibn Mes’ûd en-Nehdî (220/835) ve ak­ranları.

Kûfe’de: Ubeydulla h ibn Musa el-Absî (213/838), Ebû Nuaym (219/834), Ahmed ibn Yâkûb (213/828), İsmâîl ibn Ebbân (216/831), el-Hasen ibnu’r-Rabî’ (259/872),  Hâlid ibn Mahlid (213/828), Saîd ibn Hafs ibn Amr ibn Nufeyl el-Huzelî el-Nufeylî Ebû Amr el-Harrânî (237/851), Talk ibn Ganâm (211/826), Umer ibn Hafs ibn Gıyâs el-Kûfî (225/836), Ferve ibn Ebî’l-Mağrâ (225/839), Kabiysa ibn Ukbe ibn Muhammed es-Suvâî (213/828), Ebû Ğassân Muhammed ibn Mutarraf ve akranları.

Cezire’de: Ahmed ibn Abdilmeli k el-Harrânî (222/836), Ahmed ibn Yezîd ibn İbrahim el-Harrânî Ebu’l-Hasen ibn el-Vertenîs, Amr ibn Halef, İsmâîl ibn Abdillah ibn Hâlid el-Abdî el-Kuraşî Ebu’l-Hasen er-Rakkıyy el-Ma’rûf bi’s-Sukkerî Kaadî Dımaşk (240/854) ve akranları.

Mısır’da: Usmân ibn Salih (219/834), Saîd ibn Ebî Meryem (223/837), Abdullah ibn Salih (Aynı isimde iki zât var: 211/826;223/837), Ahmed ibn Salih (248/862), Ahmed ibn Şebîb (229/843), Esbağ ibn Ebi’l-Ferec (225/839), Saîd ibn îsâ ibn Telîd el-Kıtbânî er-Ruaynî Ebû Usmân el-Mısrî (219/834), Saîd ibn Kuseyyir ibn Ufeyr (228/842), Yahya ibn Abdillah ibn Bukeyr (226/840) ve akranları.

Herât’ta: Ahmed ibn Abdillah ibn Eyyûb el-Hanefî Ebu’l-Velîd (232/846).

Nîşâbûr’da: Yahya ibn Yahya et-Temîmî (226/840), Bişr ibnu’l-Hakem (238/852), İshâk ibn İbrâhîm el-Hanzalî (253/867), Muhammed ibn Rafı’ (214/829), Ahmed ibn Hafs ibn Abdillah. .. Ebû Alî en-Nîşâbûrî Kaa­dî (258/871), Muhammed ibn Yahya ez-Zuhlî (252/866) ve Akranları[2]

el-Hâkim Ebû Abdillah şöyle dedi: Buhârî ilim talebi uğruna zikr edilen bütün bu beldelere gitmiş ve bunlardan her bir şehirde o belde üstâdlarının yanında ikaamet etmiştir. Burada Buhârî’nin âlî isnadı­na istidlal edebilsin diye ancak her bir mıntakadaki eski âlimlerden birer cemâatin isimleri söylenmiştir.

Ca’fer ibn Muhammed el-Kattân’dan, şöyle demiştir: Ben Buhârî’den işittim, şöyle diyordu: “Ben binden fazla âlimden hadîs yazdım. Yanımda isnadını zikr edemeyeceğim hiçbir hadîs mevcûd değildir”.[3]

[1] Hedyü’s-Sârî, s.479, “Zikru merâtibi meşâyıhıhî….”; İrşâdü’s-Sari, s.32, “Ve emmâ rıhletuhu li talebi’l-hadis…”

[2] Buhâri’nin el-Câmi’u’s-Sahîh’inin hadîslerini bizzat kendileri nden aldığı üstâdla­rının sayısı 289 kadardır. Bunların harf sırasına göre güzel bir listesini İbn Hacer Hedyu’s-Sârî’de vermiştir, s.380-465,479. Bu liste Buhârî’nin Kaynakları, Dördün­cü Kısım’da (s.200-303) da harf sırası tertibiyl e verilmiştir.

[3] Mehmed Sofuoğlu, Sahih-i Buhari ve Tercemesi, Ötüken Yayınları; 47-49.

Reklamlar
Explore posts in the same categories: Üstâdları ve Dereceleri, İmam Buhari

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

w

Connecting to %s


%d blogcu bunu beğendi: