Te’lîf Ettiği Eserler

[1]

1) el-Câmi’u’s-Sahîh. Bu te’lîflerin en azametlis idir; ayrıca tanıtı­lacaktır.

2) el-Edebu’1-Müfred. Bunu Buhârî’den Ahmed ibn Muhammed el-Celîl el-Bezzâr rivayet eder.

3) Birru’l-Vâlideyn. Bunu Buhârî’den kâtibi Muhammed ibn Dellûye rivayet eder.

4) et-Tarîhu’1-Kebîr. Peygamber’in kabri yanında mehtâblı geceler­de te’lîf etti, Bunu Ebû Ahmed Muhammed ibn Süleyman ibn Fâris ile Ebu’l-Hasen Muhammed ibn Sehl en-Nesevî ve diğerleri rivayet ederler,

5) et-Târîhu’1-Evsât. Bunu Buhârî’den Abdullah ibn Ahmed ibn Abdisselâm el-Haffâf ile Zencûye ibn Muhammed el-Lebdâd rivayet eder.

6) et-Târîhu’s-Sağîr. Bunu Buhârî’den Abdullah ibn Muhammed ibn Abdirrâhman el-Eşkar rivayet eder.

7) Halku Efâli’l-İbâd. Bunu kendisi ile ez-Zuhlî arasında vâki’ olan niza sebebiyle tasnif etmiştir. Bu kitabını kendisind en Yûsuf ibn Reyhan ibn Abdissame d ile el Firabrî rivayet ederler.

 Kitâbu’d-Duâfâ. Bunu kendisind en Ebû Bişr Muhammed ibn Ah­med ibn Hammâd ed-Dûlâbî, Ebû Ca’fer Musebbih ibn Saîd ve Âdem ibn Musa el-Hıvârî rivayet ederler.

9) el-Câmi’u’1-Kebîr. Bunu İbn Tâhir zikretti.

10) el-Musnedu’1-Kebîr

11) et-Tefsîru’1-Kebîr. Bu sonuncuyu el-Firabrî zikretti.

12) Kitâbu’l-Eşribe. Bunu ed-Dârakutnî, el-Mu’telif ve’1-Muhtelif ki­tabı içinde zikretti.

13) Kitâbu’l-Hibe. Bunu varrâkı, yânı kâtibi zikretti.

14) Esâmi’u’s-Sahâbe. Bunu Ebu’l-Kaasım ibn Mende zikredip, Bu­hârî’den İbn Fâris tarikiyle rivayet eder. Ebu’l-Kaasım el-Bağavî, Mu’cemu’s-Sahâbe kitabında; îbn Mende de el-Ma’rife’de bundan çok şeyler nakletmis lerdir.

15) Kitâbu’l-Vuhdân. Bu sahâbîlerden ancak bir tek hadîsi bulunan­ları toplamakt adır.

16) Kitâbu’I-Mebsût. Bunu el-Halîl, el-İrşâd kitabında zikretti. Mehyeb ibn Suleym de bunu Buhârî’den Kitâbu’l-îlel içinde rivayet etti. Bunu Ebu’l-Kaasım ibn Mende de zikretti. Ibn Mende bunu Muhammed ibn Abdillah ibn Hamdûn’dan, o da Ebû Muhammed Abdullah ibni’ş-Şarkî’den olmak üzere Buhârî’den rivayet eder.

17) Kitâbu’1-Künâ, Bunu el-Hâkim Ebû Ahmed zikredip, bundan na­kilde bulunur.

18) Kitâbu’l-Fevâid. Bunu et-Tirmizî, el-Câmi’i içindeki “Kitâbu’l-Menâkıb” esnasında zikretti,

19) Refu’l-Yedeyn fî’s-Salât.

20) Kitâbu’l-Kırâa Halfe’I-İmâm (Hayru’lKelâm ft’1-Kırâa Halfe’l-İmâm). Mısır’da basılmıştır.

21) Sulâsiyyât. Peygamber’den üç râvî ile gelen 22 hadîslik bir risa­ledir.[2]

[1] Bu kitablar listesi Fihristu ibn Nedîm, s.335-336; Heydu’s-Sârî, s.493; İrşâdu’s-Sârî, I, 36; Keşfu’z-Zunûn, I, II, çeşitli sahîfelerden toplanıp sıralanmıştır. Bunlardan basılmış olanlar: Mu’cemu’I-Matbûat, I, 534-537’de gösterilmiştir. Bu eserlerin Keşfu’z-Zunûn’da zikredild ikleri yerlerde kısa tavsifler i yapılmıştır.

[2] Târihu Bağdâd, II, 4-35; Tabakâatu’ş-Şârıiyye, II, 2-l9:Hedyu’s-Sârî, I-195; İrşâdu’s-Sârî, I, 19-46; Keşfu’z-Zunûn, I, 541-555 ve II, birçok sahîfelerde. Brockelma nn, GAL I, 157, Supp. I, 260-265; Fuad Sezgin GAS, I, 126-128; Mu’cemu’l-Matbûât, I. 534-537.

Mehmed Sofuoğlu, Sahih-i Buhari ve Tercemesi, Ötüken Yayınları: 85-86.

Reklamlar
Explore posts in the same categories: Te'lîf Ettiği Eserler, İmam Buhari

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Connecting to %s


%d blogcu bunu beğendi: