Zehebî’nin Eserleri

1- Et-Telvîhat fî ilmi’l-Kirâat. (Aslı bulunamadı)
2- EI-Erbeûn el-Büldâniye. (Yazma. Teymuriye kütüphanesi: 438)
3- Es-Seiâsûn el-Büldaniye. (Aslına rastlanma dı)
4- Men küntü mevlâhü fe’Aliyyün mevlahü» hadisinin tarikleri .
5- EI-KeIâ alâ hadîsit-Tayr. (Bu Tirmizi’nin Süneninde 3721 no ile, Hakim’in Müstedrekte 3/130. Hatib Tarihinde 3/171’de Ebû Ya’la 7/4052 Enesten şöyle bir haber nakleder: Efendimiz i (s.a.v.)’e bir kızarmış kuş getirildi . O da <ıAllahım! Bana yaratıkların en hayırlısını gönderde, benimle birlikte bu kuştan yesin.” buyurmuş. Bunun üzerine Hz.Aii çıkagelmiş. İşte Zehebî bu eserinde hadisin bütün tarîkları-nı nakil ile hadisin sahih dereceye ulaşmasada bir aslı olduğunu belirtir.


6- El-Müstedrek alâ Müstedreki’l-Hâkim. Bu Müstedrekteki zayıf ve uydurma hadisleri şamil bir eser olup Şam zahiriye kütüphanesinde (Mecamî’ no 62) bir kısmı mevcuttur .
7- Kitabüz-Ziyâdat el-Muzdaribe: Sika olmayan ravilerin sika ra-vilerin rivayeti gibi rivayet edip bir yere sokuşturduğu ziyadenin ilmen Muzdarip olduğunu isbatlaya n bir eser.
8- Turuku-ehâdîsin-Nüzûl.
9- El-Azbüs-Silsilfil-hadîsi’l-müselsel. (Yazma, Teymiye/Hadis 542)
10- Minyetüt-Tâlib li a’zabi’l-Metâlib.
11- El-Mûkız fî ilmi mustalihi’l hadîs. Matbu.
12- Ehâdîsü’s-Sıfât. Bulunamadı.
13- El-Erbaîn fî sıfati Rabbi’l-Alemîn. (Mahtut, Zahire’ye/ŞAM)
14- Cüz’ün fiş-Şefâat. Bulunamadı.
15- Sifatünnar: İbni Tannverdi (el-Menhelüs-Sâfide) anlatır. Bulu nam adı.
16- RisaletÜ’z-Zehebîyye ilâ tbni Teymiyye. Matbu.
17- Er-Rav’u ve’1-Evcâl fî Nebei’l-Mesîhid
18- Deccâl İS Kitabü Ru’yeti’l Bârî. Bulunamadı.
19- Kitabü’i Arş (Zahiriye kütüphanesi Mecâmî’ 47)
20- EI-Ulüv-li’1-Aliyyi’i-Ğaffâr. Matbu.
21- EI-Kebâir. Matbu. Büyük günahlardan 70 çeşidini onlatır.
22- KitabU-ma-ba’de’1-Mevt. Bulunamadı.
23- Devamü’n-Nâr. Bulunamadı.
24- Meseletü’i-Gıybet. Bulunamadı.
25- Mes’eletü’İ-Vaîd. Bulunamadı.
26- Mes’eletü’l-İctihad. Henüz bir nüshasına rastlanam adı.
27- Mes’eletü haberi’I-vâhid. Henüz bir nüshasına rastlanam adı.
28- Tahrîm-i edbârin-nisâ. Bunu Siyeri A’lamün-Nübelâ 14/128’de anlatır. İki cüz imiş.
29- Teşbîhü’i-Hasîs (Darü’l-Kütübü’l-Mesriyye. Yazma)
30- El-Hıdâb. Bulunamadı.
31- Saİatüt-Tesbîh. Bulunamadı.
32- Kahkaha. Namazda kahkahanın durumuyla ilgili.
33- Hukûku’1-Câr. (Köprülü kütüphanesi no 1584/3)
34- FezâilU’1-Hac. Bulunamadı.
35- El-Libâs. Bulunamadı.
36- Mes’eletüs-Simâ.
37- El-Vitr. Bulunamadı
38- Muhabbetüs-Sâlihîn. Bulunamadı.
39- Düâü’I-Mekrûb. Bulunamadı.
40- Zikru’I-Vildan. Bulunamadı.
41- Et-Ta’ziyetü’I-Hasene. Bulunamadı.
42- Keşfü’l-Kurbe’inde fikdi’l-Ehıbbe…
43- Ahbaru Sedd-i Zü’l Karneyn.
44- Ahbârü Kudati-Dımışk.
45- Esmâü men âşe semânîne seneten ba’de vefati Şeyh… (Aya sofya kütüphanesi no 2953).
46- El-İşâra ila vefeyâtü’I a’yân.  (Haleb, Ahmediye kütüphanesi no   928)
47- El-l’lâm bi vefeyâti’l-a’lâm (Şam Zahiriye Kü. no 117. Mecmu)
48- El-Emsâr zevatü’1-Âsâr. Matbu.
49- Ehlü’l Mieti fesâıden. Matbu.
50- El-Beyân an ismi İbnü fülân. Bulunamadı.
51- TârihU’l-İslam. Bu kitap.
52- Et-Târihü’l-Mümti: Bulunamadı.
53- Tezkeretü’l-Huffaz. 4 cilt, Matbu. 1176 kişinin tercemesi .
54- Terâcim-U Ricalî ravâ anhüm İshak. (Matbu. Leyden 1890)
55- Tesmiyetü Ricali Müslim eîlezîne inferede bihim ani’l-Buharî. (Lâleli Kütübhanesi no 2089).
56- Takyîdü’l-Mühmei. Bulunamadı.
57- Et-Telvîh bimen sebeka ve lehika. Bulunamadı.
58- Erbaatün-teâsarû. Bulunamadı.
59- Tarih-ü-Düveli’I İslam. Hind ve Mısır’da basıldı.
60- Dîvanüz-Zuafâ vel-Metrukîn. Matbu.
61- Zikru men iştehere bi Künyetihî mine’l-A’yân.
62- Zikru men yü’temenü kavîuhû fi’l Cerh vet-Ta’dil.
63- Zeylü’l-İşarât
64- Zeylü Düveli’l-İslâm. Matbu.
65- Zeylü-Siyeri’l A’lâmin-Nübelâ.
66- Zeyli-divânüz-Zuafâ.    (Üçüncü    Ahmed    Kütübhanesi no 3053/1)
67- Zeyli-Kitâbüz-Zuafâ li İbni’l Cevzî.
68- Ezzeyl alâ Zeyl’iz-Zuafâ.
69- Zeylü’l Iber fî haberi men aber. Matbu.
70- Er-Red alâ İbni’l Kattan.
71- Kitabüz-Zelâzil.
72- Siyeri A’lâmin-Nübelâ. Matbu 25 cild.
73- Tabakatüş-Şüyuh.
74- EI-Abâb fit-Târîh. Bulunamadı.
75- El-İber fi haberi men aber. Matbu.
76- Unvanüs-Siyer fî Zikris-Sahabe.
77- EI-Kıbân.
78- El-Mücerred fi ricali İbni Mâce (Zahiriyye no 531/Hadis).
79- El-Mürtecel. Bulunamadı.
80- El-Müştebeh fir-Ricâl. Matbu 3 cüz.
81- Mu’cemüş-Şüyuh el-Kebîr. Matbu.
82- Mu’cemüş-Şüyuh el-Evsat. Matbu.
83- Mu’cemüş-Şüyuh es-Sağîr. Matbu.
84- Mu’cemü’l-Muhtas bil Muhadisey i’î Asr. Matbu.
85- Ma’rifetü âli Mende.
86- Ma’rifetü’l Kurra el-Kibar. Matbu.
87- EI-Muîn fi tabakati’l Muhadisîn (Feyzullah ağa 1528/İstan-bul).
88- El-Muğnî fiz-Zuafâ. Matbu.
89- El-Mukaddimetü zaten-Nikat fi’1-Elkâb.
90- Men tükillime fîhi vehüve mevsukun. Matbu.
91- Mizânü’I  İtidal.  Çok  basımı  yapıldı. Zehebî’nin  en  meşhur eseri budur. Burada zayıflan derecelen dirir.
92- Hâletü’l Bedr fi adedi ehli Bedr.
93- Ahbari Ebî Müslim el-Horasânî
94- Ahbarü Ümmi’l-Mü’minîn Âişe (R.A).
95- Et-Tıbyân fî Menakıb’ı Osman (R.A).
96- İbni Ukde el-Köfî.
97- Hayatü Ebî Hanife. (Zahid Kevser mejjıujm neşretti).
98- Tercemetü Ebî Yusuf. Buda bir öncekiyle neşredildi.
99- Ahmed b. Hanbel.
100- Hıdır.
101- Es-Seleft.
102- Şafiî.
103- Eş-Şeyh el-Muveffık.
104- Mâlik b. Enes.
105- İmam Muhammed b. Hasen
106- Tevkîfi ehlit-Tevfîk alâ menâkıbı’s-Sıddîk.
107- Ed-Dürretü’I-Yetîme fî sîreti İbni Teymiyye.
108- Sîretü’I Hallâc. (Haleb Kütübhanesi no 1220/1)
109- Sîretü Taberânî.
110- Sîretü Saîd b. el-Müseyyeb.
111- Sîretü Ömer b. Abdi’l Aziz.
112- Es-Siratün-Nebeviyye. (Bu İslam tarihinin ilk cildidir.)
113- FethU’l-Metâlib fî Menâkıb-ı Ali b. Ebî Tâlib.
114- Kad nehârak bi ahbâri !bni Mübarek.
115- Menâkibü’l-Buhârî.    (Mahtut.    Dârü’l-Kütübü’l    Mısrıyye. Mecmu1 no 965.)
116- Ni’me’s-Sümer fî Sîrati Ömer
117- Nefdü’I Cu’be fî ahbâri Şu’be.
118- Beyânü   zağlü’1-iim   vet-Taleb.   Matbu.   (Zahid   Kevseri’nin ta’  İiki ile.)
119- Et-Temessük bis-Sünen. Rastlanam adı.
120- Sîretü’z-Zehebî. (Kendi hayatı)
121- Fadlü âyete’i-Kürsî. Rastlanam adı.
122- Tıbbün-Nebevî. Matbu.
123- Kesrü vesen-i Raten.
124- Mefâhiratü’l-Mışmış vet-Tût. (Berlin Kütüphanesi).
125- Ehâdîsün muhtârât mine’l mevzuat mine’I-Ebâtîlİ li’I-Cürkâ-nî.
126- Bülbülü’r-Ravd.
127- Tecrîd-i Esmâis-Sahâbe. Matbu.
128- Tezhîb-ü Tehzîbi’I Kemâl fi ma’rifetir-Ricâl.(Duyduğuma göre   basılıyor).
129- Tertîbü’l Mevzuat li İbni’l Cevzî. (Ezher Kütüphanesi. Hadis 290).
130- Telhîsü’I-İleli’l-Mütenâhiye (Ezher K. Hadis 290).
131- Tenkîhü Kitabit-Tahkîk fî ehâdîsi’t-Ta’Iik. (Feyzullah Efendi Kü. 296).
132- Tehzîb-ü tarihî Birzalî.
133- Zikru’l Cehr bi’I-Besmele. (Zahiriyye kü. Mecmû/55)
134- Erruhsatü fi’İ-öınâ vet-Tarb bi şartihî. (Zahiriye kütüphane si.no 7159)
135- El-Kâşif. KütUb-ü Sitte ricali. 3 cilt olup matbûdur.
136- El-Mücerred min Tehzîbi’I Kemâl. (Berlin kütüphanesi 9938. Şehid Ali paşa kütüphanesi no 523.)
137- Muhtasar-U İnbahü’r-Ruvât alâ enbâi’n-Nukât.
138- Muhtasar-ü’l Ensâb lis-Sem’ânî. (EI-Ensâb matbûdur.)
139- Muhtasar-ü Kitabi’1 ba’s ven-Nüşûr.
140- Muhtasar-ü Tarîh-i Bağdâd.
141- Muhtasar-ü Tarîh-i Dımışk.(Sahavi on cilt diye söylersede bu   gün yoktur.)
142- Muhtasar-ü Tarîh-i Mısr.
143- Muhtasar-ü Tarîh-i Nîsâbür li Hâkim.
144- Muhtasar-U TuhfetÜ’I Eşraf bi-ma’rifeti’1-Etrâf. Bulunamadı.
145- Muhtasar-U Takvîmü’l Buldan. Matbu Paris 1840.
146- Muhtasar-ü Muhtasaru’t-Tekmile li kitabis-Sile.
147- Muhtasar-Ü Muhtasaru’t-Tekmile li vefeyâtin-nakale.
148- Muhtasar-ü Cami-ü Beyâni’l Hm.
149- Muhtasar-ü Kitabil-Cihad li-İbni’l Asâkir.
150- Muhtasar-U Zeylî tarihi Bağdad.
151- Muhtasarü’r-Red ala İbni Tahir.
152- Muhtasar-ü Kitâbürravdateyn ve zeylîhî. Li Ebî Şâmme.
153- Muhtasar-ü “Zühdü’l-Beyhakî/”
154- Muhtasar-ü Kitabi silahi’I mü’min.
155- Muhtasar-ü SilatU’t-Tekmile li vefeyatin-nakale
156- Muhtasar-ü ed-Duafâ li İbni’l Cevzî.
157- Muhtasar-ü eİ-Fârûk fis-Sıfât…
158- Muhtasar-ü Kitabi’l Kader. Lil Beyhakî.
159- Muhtasarü’l-Muhtacı ileyh, min tarihi Muhamrned b. Saîd.
160- Muhtasarü’l Medhal İi’l Beyhakî.
161- Muhtasar-ü El-Müstedrek. Müstedrek haşiyesi olarak matbu-dur.
162- Muhtasar-ü Kitabi’1-mu’cib fi telhisi ahbari’l mağrib.
163- Muhtasar-ü Menakıbı- Süfyan es-Sevrî.
164- Muhtasar-ü Vefeyâtü’l A’yân.
165- Muhtasar-ü Kitâbül Vehm vel-îham.
166- El-Müsteklâ fî İhtisâri’l muhallâ.
167- Ma’rifetüt-Tabiîn, mines-Sikât li İbni Hibbân. (Eskaryal Kütüphanesi no 16S9)
168- El-Muktadab min Tehzîbi’l Kemâl.
169- El-Muktenâ fî serdi’I Künâ. (Haleb Ahmediye K. 22S, İstanbul Feyzullah K. 1531).
170- El-Müntehab min Tarîh-i İbni’n-Neccâr.
171- Münteka’l İstîâb.
172-  Eİ-Müntekâ’ min Tarîh-i Harzem.
173- Eİ-Müntekâ min Müsned-i Ebî Avâne.
174- Eİ-Müntekâ min Müsned-i Abd bin Humeyd.
175- Eİ-Müntekâ min Mucemi Yusuf bin Halil.
176- El-Münteka min Tarihi Ebî’l Fidâ.
177- EI-Münteka min Mucemey Et-Taberânî ve Müsnedi’l Mukil lîn.
178- Eİ-Müntekâ min Ma’rifetis-Sahabe ii İbni Mende.
179- EI-MUntekâ min Minhacü’l İ’tidal.
180- Mühezzebi Sünen-i Kübrâ (Topkapı Sarayı Kütüphanesi no 258. 259, 260). Bu eser Kahire’de EI-Mühezzeb fî İhtisaris-Sünen adıyla basılan eserdir.
181- Nebzetün min fevâidi Tarihi İbni’l Cezeri. (Köprülü Kütüp hanesi 1047)
182-En-Nübelâ-fî-ŞUyûhis-Sünne (Teymuriye Kütüphanesi nol749).
183- Mu’cemü Şüyûhi İbni’l Bâsî.
184- Mu’cemü Şüyûhi İbni Habîb.
185- Mu’cemü Şüyûhi Alâüddin b. el-Attar.
186- MeşîhatU tbni’1 Kavvas.
187- MeşîhatU Kahhâl.
188- Eİ-Erbeînât.
189- EI-Mu’cemü’I aliy.
190- Meşîhâtüt-Tellî.
191- Meşîhâtü’i Ca’berî.
192- Meşîhâtü bin Zerrâ el-Harîri.
193- MeşîhatU Izzüddîn e!-Makdisî.
194- Erbeûne hadîsen bUldaniyy eten min Mu’cemi İbni Cem’î.
195- Erbeûne   hâdisen   bUldaniyy eten   min   Mu’cemi   Şüyûhi  Ebî Bekr el-Makdesî.
196- Erbeûne  hadîsen  bUldaniyy eten  min Mu’cemi Şüyûhi İbni’l Makrî.
197- Erbeûne hadîsen İil-Ebrakûhî.
198- Erbeûne hadîsen H Ibni’i Ebrakûhî.
199- Selâsûne hadîsen min Mu’cemis-Sağîr. Lit-Taberânî
200- Avâlî Eş-Şems bin el-Vâsitî.
201- Avâlî et-TâvÛsî.
202- Avâlî Ebî Abdillah b. Yunûnî.
203- Avâlî min Hadîsi Malik.
204- Avali el-Münteka min Hadîsi’z-Zehebî.
205- El-Cüz’Ül Mülekkab bîd-Dînâr.
206- Cüz’Un IH Kazvinî.
207- Cüz’ün H Ebî Bekr el-Müresî.
208- CUz’Un li İbni’l Muhib el-Makdisî.
209- Cüz’ün li İbni’l Küveyk.
210- CUz’Un li Emînid-Dîn el-Vânî.
211- Cüz’ün ala İbni Cemaâ el-Kinânî.
212- Ehâdîs-U Muhtasar-ı İbni’l Hacîb.
213- Sülasiyyâti ibni Mâce (Zahiriyye kütüphanesi Mecmu no 59)
214- El-MUntekâ min Hadîs-i Takiyyüddîn İbniş-Şeyh el-Ba’lî.
Zehebî’nin bunların dışında Şeyhlerinden yaptığı dört adetde tahrici vardır. Allah ona rahmet etsin. Eserlerin den istifade nasib etsin. [40]

[40] İmam Zehebi, Tarihu’l-İslam,1/63-73

Reklamlar
Explore posts in the same categories: Hafız Zehebi, Zehebî'nin Eserleri

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Connecting to %s


%d blogcu bunu beğendi: