Tâbiîn Hocaları

46) Ebû Râfî’, ibn Râfî’ es-Sâig el-Medenî[481]. Câhiliye devrine yetişti; tâbiûnun ileri gelenlerinden âlim bir zât idi. Hadis münekkıdlerince, sika kabul edilmiştir. Hasen’in Ebû Râfî’den naklettiği rivâyetler, Buhârî[482], Muslim[483], Ebû Dâvûd[484], Nesâî[485] ve İbn Mâce’nin[486] eserlerinde yer almıştır.

 

 

47) el-Ahnef (Dahhâk) ibn Kays ibn Muâviye ibn Husayn el-Temîmî         es-Sa’dî[487]. Hazret-i Peygamber’in zamanına yetiştiği halde, daha o zaman müslüman olmamıştı. Hasen’in diliyle, kavminin en şereflilerindendi. Hılmi (yumuşaklığı) dillere destan olmuştu. Hasen’den gelen rivâyette ise, “Ben yumuşak değilim, yumuşak görünüyorum. ” demiştir[488]. Hasen’in Ahnef tarîkıyla gelen rivâyetleri, Buhârî[489], Muslim[490], Nesâî[491] ve İbn Mâce’[492]nin hadis mecmualarındadır. 

48) Sa’d ibn Hişâm ibn Âmir el-Ensârî el-Medenî[493]. Enes ibn Mâlik’in amca oğludur. Hindistan’da Mukrân beldesinde şehid düşmüştür. Sikadır. Hasen’in Sa’d’tan rivâyetleri, Muslim[494], Tirmîzî[495], Ebû Dâvûd[496] ve Nesâî[497] tarafından kabul görmüştür. 

49) Hıttân ibn Abdillâh er-Rakkâşî el-Basrî[498]. Sika ve kurrâdan olan Hıttân, Hasen’in kırâat hocalarındandır. Hasen’in Hıttân’dan rivâyet ettiği hadisler, Muslim’in Sahîh’i[499] ile Tirmîzî[500] ve Ebû Dâvûd’un[501] Sünen’lerinde mevcuttur. 

50) Dabetu’bnu Mihsân el-Anezî[502]. Hasen’in İbn Mihsân tarîkıyla gelen rivâyetleri, Muslim[503], Tirmîzî[504] ve Ebû Dâvûd’un[505] eserlerindedir. 

51) Hamza ibn Muğîre ibn Şu’be es-Sakafî[506]. Hasen’in İbn Mugîre’den rivâyet ettiği hadis, Muslim’in Sahîh’ı[507] ile, üç Sünen’de[508] yer almıştır. 

52) Ziyâd ibn Riyâh, Ebû Riyâh (Ebû Kays) el-Basrî[509]. Hasen’in Ziyâd tarîkıyla  gelen rivâyeti, Muslim’dedir[510]. 

53) Uteyy ibn Damre et-Temîmî es-Sa’dî (ö.47/667)[511]. Hasen’in Uteyy’den rivâyet  ettiği  hadis, Tirmizî’nin Sünen’inde[512] mevcuttur. 

54) Hurays ibn Kabîsa (veya Kabîsa ibn Hurays) el-Ensârî (ö.67/686)[513]. İbn Hacer ve Zehebî, Hurays ile Kabîsa’nın aynı şahıslar olduğunu kaydediyorlar[514]. Hasen’in Hurays (veya Kabîsa)dan rivâyet ettikleri, dört Sünen’de yer almıştır[515]. 

55) Enes ibn Hakîk el-Basrî[516]. Hasen’in Enes’ten rivâyeti, Ebû Dâvûd’un Sünen’indedir[517]. 

56) Ebû Sa’îd, Keysân el-Makberî, el-Medenî[518]. Hasen’in Ebû Sa’îd’den naklettiği rivâyet, Tirmizî’nin eserinde[519] mevcuttur. 

57) Humrân ibn Ebân Mevlâ Osmân[520]. Hasen’in Humrân’dan rivâyet ettiği hadis, Tirmizî’nin Sünen’indedir[521]. 

58) Kays ibn Ubâd el-Kaysî el-Basrî[522]. Hasen’in Kays tarîkıyla gelen rivâyetlerini, Ebû Dâvûd Sünen’ine almıştır[523]. 

59) Heyyâc ibn Imrân ibn el-Fasîl et-Temîmî el-Basrî[524]. Hasen’in Heyyâc’tan naklettiği hadis, Ebû Dâvûd’un Sünen’indedir[525]. 

60) Abdullah ibn Osmân es-Sakafî[526]. Hasen’in Abdullah’tan gelen rivâyeti, Ebû Dâvûd’un  Sünen’inde mevcuttur[527]. 

61) Esîd ibn Muteşemmis ibn Muâviye et-Temîmî, ibn Ammi’l-Ahnef[528]. Hasen tarîkıyle, Esîd’ten gelen tek rivâyet, İbn Mâce’nin Sünen’indedir[529]. 

62) Hudayn ibn el-Munzir el-Hâris, Ebû Sâsân el-Basrî[530]. Hasen’in Hudayn’dan rivâyet ettiği hadisler, Nesâî ve İbn Mâce’nin Sünen’lerinde[531] yer almıştır. 

63) Mutarrıf ibn Abdillâh eş-Şıhhîr, Ebû Abdillâh[532]. Hasen’in Mutarrıf’tan naklettiği rivâyet, İbn Mâce’nin Sünen’indedir[533]. 

64) Yesâr, Ebû’l-Hasen rahmetullâhi aleyh. Müfessirimizin babasıdır. Yukarıda, Yesâr hakkında bilgi verilmiştir. Kütüb-i Sitte’de yalnız Tirmizî’de, Hasen’in babası vasıtasıyla (Ümmü Seleme’den) bir hadis rivâyet ettiği tespit edildi. Tirmizî’nin kaydı aynen şöyledir[534]: 

قال ابو عيسى: و روى بعضهم عن حمّاد بن سلمة عن على بن زيد عن الحسن عن ابيه عن امّ سلمة و فى هذا الحديث رخصة للنساء فى جر الازار لانه يكون استر لهنّ.                 

65) Hayre. Müfessirimiz annesidir. Evvelce Hayre hakkında bilgi verilmişti. Hasen, annesi vasıtasıyla birçok hadis rivâyet etmiştir. Bu hadisler, Muslim’in Sahîh’i[535] ile Tirmizî[536], Ebû Dâvûd[537], Nesâî[538] ve İbn  Mâce’nin Sünen’lerinde [539]  yer almıştır. 

 

[481] İbn Hacer  el-Askalânî, Tehzîbu’t-tehzîb, X,472. 

[482] Buhârî, el-Câmiu’s-sahîh, I,66. 

[483] İbn Haccâc, el-Câmiu’s-sahîh, I,186. 

[484] Ebû Dâvud, Sunenu Ebî Dâvud, I,56. 

[485] Nesâî, Sunenu’n-Nesâî el-Muctebâ, I,92. 

[486] İbn Mâce, Sunenu ibni Mâce, I,200. 

[487] İbn Hacer  el-Askalânî, Tehzîbu’t-tehzîb, I,191. 

[488] İbn Hacer  el-Askalânî, a.g.e., I,191. 

[489] Buhârî, el-Câmiu’s-sahîh, I,15; IX,4, 51. 

[490] İbn Haccâc, el-Câmiu’s-sahîh, VIII,175. 

[491] Nesâî, Sunenu’n-Nesâî el-Muctebâ, VII,114. 

[492] İbn Mâce, Sunenu ibni Mâce, I,225. 

[493] İbn Hacer  el-Askalânî, Tehzîbu’t-tehzîb, III,483. 

[494] İbn Haccâc, el-Câmiu’s-sahîh, II,184. 

[495] Tirmizî, el-Câmiu’s-sahîh, III,393. 

[496] Ebû Dâvud, Sunenu Ebî Dâvud, II,43. 

[497] Nesâî, Sunenu’n-Nesâî el-Muctebâ, III,180, 200; VI,48. 

[498] İbn Hacer  el-Askalânî, Tehzîbu’t-tehzîb, II,396. 

[499] İbn Haccâc, el-Câmiu’s-sahîh, V,115. 

[500] Tirmizî, el-Câmiu’s-sahîh, IV,41. 

[501] Ebû Dâvud, Sunenu Ebî Dâvud, II,12; IV,144. 

[502] İbn Hacer  el-Askalânî, Tehzîbu’t-tehzîb, IV,442. 

[503] İbn Haccâc, el-Câmiu’s-sahîh, VI,23. 

[504] Tirmizî, el-Câmiu’s-sahîh, IV,529. 

[505] Ebû Dâvud, Sunenu Ebî Dâvud, IV,242. 

[506] İbn Hacer  el-Askalânî, Tehzîbu’t-tehzîb, II,33. 

[507] İbn Haccâc, el-Câmiu’s-sahîh, I,159. 

[508] Tirmizî, el-Câmiu’s-sahîh, I,170; Ebû Dâvud, Sunenu Ebî Dâvud, I,38; Nesâî, Sunenu’n-Nesâî el-Muctebâ, I,165. 

[509] İbn Hacer  el-Askalânî, Tehzîbu’t-tehzîb, II,366. 

[510] İbn Haccâc, el-Câmiu’s-sahîh, II,366. 

[511] İbn Hacer  el-Askalânî, a.g.e., VII,104. 

[512] Tirmizî, el-Câmiu’s-sahîh, I,85. 

[513] İbn Hacer  el-Askalânî, a.g.e., VIII,345; Zehebî, el-Kâşif, II,396. 

[514] İbn Hacer  el-Askalânî, Tehzîbu’t-tehzîb, VIII,345; Zehebî, el-Kâşif, II,396. 

[515] Tirmizî, el-Câmiu’s-sahîh, II,270; Ebû Dâvud, Sunenu Ebî Dâvud, IV,158; Nesâî[515] İbn Hacer  el-Askalânî, Tehzîbu’t-tehzîb, VII,104. 

[515] Tirmizî, el-Câmiu’s-sahîh, I,85. 

[515] İbn Hacer  el-Askalânî, Tehzîbu’t-tehzîb, VIII,345; Zehebî, el-Kâşif, II,396. 

[515] İbn Hacer  el-Askalânî, a.g.e., VIII,345; Zehebî, a.g.e., II,396. 

Sunenu’n-Nesâî el-Muctebâ, I,187; VI,102; İbn Mâce, Sunenu ibni Mâce, II,869. 

[516] İbn Hacer  el-Askalânî, a.g.e., I,387. 

[517] Ebû Dâvud, Sunenu Ebî Dâvud, I,229. 

[518] İbn Hacer  el-Askalânî, a.g.e., VIII,453.  

[519] Tirmizî, el-Câmiu’s-sahîh, No.2616,2630;Tirmizî, Süneninde Ebû Sa’îd’in kim olduğunu tasrih etmemiştir. Araştırmacı, Ebû Sa’îd’in Keysân el-Makberî olduğunu tahmin etmektedir. E.L. 

[520] İbn Hacer  el-Askalânî, a.g.e., III,24. 

[521] Tirmizî, el-Câmiu’s-sahîh, IV,571. 

[522] İbn Hacer  el-Askalânî, Tehzîbu’t-tehzîb, VIII,400. 

[523] Ebû Dâvud, Sunenu Ebî Dâvud, IV,180, 217. 

[524] İbn Hacer  el-Askalânî, a.g.e., XI,89. 

[525] Ebû Dâvud, a.g.e., III,53. 

[526] İbn Hacer  el-Askalânî, a.g.e., V,317. 

[527] Ebû Dâvud, a.g.e., III,341. 

[528] İbn Hacer  el-Askalânî, a.g.e., I,347. 

[529] İbn Mâce, Sunenu ibni Mâce, II,1309. 

[530] İbn Hacer  el-Askalânî, a.g.e., II,395. 

[531] Nesâî, Sunenu’n-Nesâî el-Muctebâ, I,34; İbn Mâce, Sunenu ibni Mâce, I,126. 

[532] İbn Hacer  el-Askalânî, a.g.e., XI,173. 

[533] İbn Mâce, Sunenu ibni Mâce, I,836. 

[534] Tirmizî, el-Câmiu’s-sahîh, IV,224. 

[535] İbn Haccâc, el-Câmiu’s-sahîh, VI,102. 

[536] Tirmizî, el-Câmiu’s-sahîh, II,335; IV,296. 

[537] Ebû Dâvud, Sunenu Ebî Dâvud, I,103; III,334. 

[538] Nesâî, Sunenu’n-Nesâî el-Muctebâ, I,147. 

[539] İbn Mâce, Sunenu ibni Mâce, I,377.

Reklamlar
Explore posts in the same categories: Hasan Basri, Tâbiîn Hocaları

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

w

Connecting to %s


%d blogcu bunu beğendi: