Sahâbî Hocaları

1) Ömer ibn el-Hattâb, Ebû Hafs, Emîru’l-Mu’minîn (ö.23/643)[349].   Hazret-i Ömer’in  vefatında  Hasen,  iki  yaşındaydı.  Böylece  o, Hazret-i Ömer’e yetişmediği halde, ondan rivâyette bulunmuştur[350]. 

2) Osmân ibn Affân ibn Ebi’l-Âs, Zu’n-Nûreyn (ö.35/655)[351]. Hasen’in Medîne’de iken, Hazret-i Osmân’ı gördüğü, birçok hutbesini dinlediği, Dâr olayına şahid olduğu ve bu olayda 14-15 yaşlarında olduğu, yukarıda zikredilmişti. İbn  Mâce, Hasen’in Hazret-i Osmân’dan rivâyetine yer veriyor[352]. Ebû Zur’a ise, Hasen’in  Osmân’dan işitmediğini söylüyor[353].

 

 

3) Alî ibn Ebî Tâlib, Ebû Turâb (ö.40/660)[354]. Hadis münekkıdleri, Hasen’in Hazret-i Ali’den naklettiği rivâyetlerle ilgili olarak görüşlerini şöyle açıklıyorlar: Ebû Zur’a’ya “Hasen, Bedr’e iştirâk eden sahâbeden (Bedriyyûn) birinden hadis işitti mi?” denildiğinde, “Onları (meselâ, Hazret-i Osmân’ı ve Hazret-i Ali’yi) sadece gördü.”; “Onlardan bir hadis, işitti mi?” sorusuna, “hayır” cevabını verdi; ve “Ali’yi Medîne’de gördü; sonra Ali, Kûfe ve Basra’ya gitti; bundan sonra Hasen, bir daha onu görmedi.” dedi[355]. İbnu Sa’d, Basra ehlinin söylemiş olduğu Hasen’in Bedriyyûndan yetmiş sahabîye yetişmiş olduğu ile ilgili bir soruya “O, halkın söylediği bir sözdür.” şeklinde cevap vermiştir[356]. Hasen’in talebisinden Eyyûb da “Hasen bize, Bedir ehlinden, onların ağzından (muşâfeheten) rivâyette bulunmadı.” demiştir[357]. İbnu’l-Medînî ise, “Hasen’in Hazret-i Ali’yi Medîne’de ve çocukken gördüğünü” söylemiştir[358].  

Bütün bu söylenenlere ve hatta Ebû Îsâ et-Tirmîzi’nin “Hazret-i Ali’ye yetişti; lâkin, ondan  işitmesini  bilmiyoruz.” demesine  rağmen, el-Câmiu’s-sahîh (Sünen)de, Hasen’in Hazret-i Ali’den rivâyetine yer vermiştir[359]. Aynı rivâyet şekli, İbn Mâce’nin Sünen’inde de görülmektedir[360]. Burada şu ifade edilebilir ki, kronolojik açıdan, Hasen’in Ali’den işitmesinde bir mâni yoktur. Çünkü, Ali ibn Ebî Tâlib, Irak taraflarına geldiğinde, Hasen, Basra’ya gelmiş ve bir rivâyete göre, Hazret-i Ali, Basra’daki kıssacıları mecsitten çıkardığı (onların vaazlarını beğenmediği) halde, Hasen’e bir şey dememiştir[361]. 

4) Âişe bint Ebî Bekr (ö.58/677)[362]. Hasen’in Hazret-i Âişe’den naklettiği rivâyeti, Ebû Dâvûd Sünen’ine almıştır[363].    

5) Abdullah ibn Abbâs ibn Abdilmuttalib ibn Hâşim (ö.68/687)[364]. Tirmizî ve Nesâî, Hasen’in İbn Abbâs’tan naklettiği rivâyetlere Sünen’lerinde yer vermişlerdir[365]. Ancak, Hasen’in İbn Abbâs’tan işitmesi, hadis münekkıdleri arasında, hayli münakaşa konusudur. Şöyle ki:  

İbnu’l-Medînî, “Hasen, İbn Abbâs’tan işitmedi ve onu görmedi; çünkü İbn Abbâs’ın Basrada olduğu günlerde, Hasen, Medîne’deydi.” demektedir[366]. Ahmed’in (İbn Hanbel) de aynı görüşte olduğu görülmektedir[367]. 

Bezzâr ise, Hasen’in İbn Abbâs’tan, “Bize rivâyet etti ve bize hitabetti.” şeklindeki rivâyetlerini, “Basra halkına söyledi ve hitabetti.” şeklinde tevil ederek, Hasen’in ondan işitmediğine kâil olmuştur[368].  

Ancak bu tevilde bir zorlama olduğu açıkca görülmektedir. Öte yandan Hasen, İbn Abbâs’ın Basra minberinden hitabettiğini[369] ve daha önce zikredilen başka bir rivâyette de İbn Abbâs’ın Kur’ân âyetlerini harf harf (kelime kelime) tefsir ettiğini ve hatta minbere çıkarak ders verenlerin ilki olduğunu, açıkça ifade ediyor[370]. Sonra İbn Abbâs 40/660 tarihinde Basra’daki görevinden ayrıldı. O senelerde Hasen, Basra’da bulunuyordu.  

Bu vesîkalar, Hasen’in İbn Abbâs’tan hadis işitmiş olduğu gerçeğini ortaya koymaktadır. 

6) Ebû Hüreyre, ed-Devsî el-Yemânî (ö.57-59/679-678)[371]. Hasen, Ebû Hüreyre’dan birçok rivâyette bulunmuştur. Bu tarîkla gelen hadislere, Buhârî[372], Tirmizî[373], Nesâî[374] ve İbn Mâce[375] eserlerinde yer vermişlerdir. Onun için Hasen’in Ebû Hüreyre’den hadis işitip işitmemesi tartışmasına, burada girilmeyecektir[376]; başka bir ifadeyle, Buhârî’nin Hasen-Ebû Hüreyre tarîkıyla rivâyette bulunması, söz konusu tartışmaların yersiz olacağı kanaatini kuvvetlendirmiş olmaktadır. 

7) Enes ibn Mâlik ibn en-Nadr el-Ensârî (ö.93/711)[377]. Hasen’in Enes’ten  rivâyet ettiği hadisleri, Buhârî[378], Tirmizî[379], Ebû Dâvûd[380], Nesâî[381] ve İbn Mâce[382], eserlerine almışlardır. 

8) Abdurrahmân ibn Semura ibn Habîb (ö.50/670)[383]. Abdurrahman,  Sicistan ve Kâbil gibi birçok fetihte bulundu. Bu askerî harekâtta, Hasen, üç sene, onunla beraberdi. Hasen’in Abdurrahman’dan rivâyetleri, Buhârî[384] Muslîm[385], Tirmîzî[386], Ebû Dâvûd[387] ve Nesâî’nin[388] mecmualarında yer almıştır. 

9) Ebû Bekre, Nefî’ ibn el-Hâris (ö.51/671)[389]. Hasen’in, Ebû Bekre’den rivâyet ettiği hadisler, Buhârî’de[390] ve Sünen’lerde[391] görülmektedir. 

10) Ma’kıl ibn Yesâr ibn Abdillâh (ö.60-70/679-689)[392]. Hasen’in, Ma’kıl’den işitmesi tartışma konusu ise[393] de Ma’kıl vasıtasıyla gelen rivâyetlere, Sahîhân’da[394], Tirmizî[395], Ebû Dâvûd[396] ve İbn Mâce’nin[397] Sünen’lerinde yer verilmiştir. 

11) Amr ibn Tağlib en-Nemerî[398]. Hasen’in Amr yoluyla gelen hadislerini, Buhârî[399], Nesâî[400] ve İbn Mâce[401] naklediyor. Ancak, Hasen’in Amr’dan işitmesi olup olmaması hususunda, İbnu’l-Medînî, işitmediğini; Ahmed ve Ebû Hâtim ise, işittiğini, söylemişlerdir[402]. 

12) Cündeb ibn Abdillah ibn Süfyân el-Mecelî (ö.60-70/679-689)[403]. Hasen’in Cündeb’ten hadis işitmediğine kâil olanlar olmuşsa[404] da Hasen-Cündeb tarîkıyla gelen rivâyetler, Buhârî[405], Muslim[406], Tirmizî[407] ve İbn Mâce’nin[408] eserlerinde görülmektedir. 

13) Abdullah ibn Mugaffel ibn Abdi Nehm (ö.57-60-61/676-679-680)[409]. Hasen’in Abdullah’tan naklettiği rivâyetlere, dört Sünen sahibi eserlerinde yer vermişlerdir[410]. 

14) Ebû Mûsa el-Eş’arî, Abdullah ibn Kays[411]. İbn  Medînî, “Hasen, Ebû Mûsa’dan işitmedi” diyor[412]. Ebû Zür’a ve Ebû Hâtim de Hasen’in onu görmediğini söylemişlerdir. Bununla beraber, zaman ve mekân  yönünden, Hasen’in Ebû Mûsa’yı görmesinde, bir engel yoktur. Hasen’in Ebû Mûsa’dan rivâyet ettiklerinin, dört Sünen’de[413] yer aldığı görülmektedir. 

15) Imrân ibn Husayn, Ebû Nuceyd (ö.52-53/672-673)[414]. Basra valisi Abdullah ibn Âmir, onu, Basra kâdılığına getirdi; fakat Imrân, bir müddet sonra istifa etti. Hasen’in, Imrân tarîkıyla naklettiği hadisler, Tirmizî[415], Ebû Dâvûd[416], Nesâî[417] ve İbn Mâce’[418]nin Sünen’lerinde bulunmaktadır. İbn’l-Medînî ve Ebû Hâtim gibi hadis kritikcileri, Hasen’in Imrân’dan hadis işitmesinin sahîh olmadığını söylemişlerdir[419]. 

16) Semure ibn Cündeb ibn Hilâl ibn Cürey (ö.58-59/677-678)[420]. İbn Abdilberr, “Semure’nin Basra’da oturduğunu, bazan, Ziyâd’ın yerine vekil olduğunu; Ziyâd ölünce de bir müddet, valilik görevini yürüttüğünü ve sonra görevinden alındığını; Harûriyye fırkasına çok şiddetli davrandığını; Hasen ve İbn Sîrîn’in ondan senâ ile bahsettiğini; Hasen’in Semure ve Imrân ile müzakere yaptığını ve Hasen’in “Semure’nin hadis hâfızı olduğunu” söylediğini” nakletmektedir[421]. Hasen, Semure’den çok hadis rivâyet etmiştir. Tirmizî[422], Ebû Dâvûd[423], Nesâî[424] ve İbn Mâce[425], Hasen’in şeyhleri  arasında en çok Semure zinciri ile gelen rivâyetleri, eserlerine almışlardır. Bununla beraber, Semure’den hadis işitmesi, yine tartışma konusu yapılmıştır[426]; ancak Buhârî’nin semâını kaydettiği[427] akîka hadisini işitmesinde ittifak vardır. 

17) Câbir ibn Abdillâh ibn Amr ibn Harâm (ö.73-77-78/692-696-697)[428]. Medîne’de en son vefat eden sahabîdir. Ebû Hâtim, Hasen’in, Câbir’den işittiğine kâil olmamışsa da[429] Hasen’in, Câbir’den rivâyet ettiği hadislere dört Sünen’de [430]yer verilmiştir. 

18) Osmân ibn Ebi’l-Âs es-Sakafî, et-Tâifî[431]. Hasen’in Osmân’dan rivâyet ettiklerini, Tirmizî[432] ve İbn Mâce[433] Sünen’lerine almışlardır. 

19) Abdullah ibn  Ömer ibn el-Hattâb el-Kuraşî, el-Mekkî[434]. Hasen’in İbn Ömer’den naklettiği hadisler, üç Sünen’de mevcuttur[435]. 

20) Utbe ibn Gazvân ibn Câbir[436]. Hasen’in, Utbe’den rivâyetini Tirmizî[437] nakletmektedir. 

21) Ammâr ibn Yâsir ibn Âmir ibn Mâlik[438]. Hasen’in Ammâr’dan  rivâyet ettiği hadis, Ebû Dâvudun Sünen’indedir[439]. 

22) Seleme ibn Muhabbık, Ebû Sinân[440]. Hasen’in Seleme tarîkıyla gelen rivâyetlerini, Ebû Dâvûd[441], Nesâî[442] ve İbn Mâce[443], Sünen’lerine almışlardır. 

23) Ubeyy ibn Ka’b ibn Kays (Seyyidu’l-kurrâ’)[444]. Hasen’in Ubeyy’den rivâyeti, İbn Mâce’nin[445] Sünen’indedir. 

24) Ahmer ibn Cez’[446]. Hasen’in Ahmer’den rivâyeti, Ebû Dâvûd’un Sünen’inde[447] mevcuttur. 

25) Ukbe ibn Âmir ibn Abs ibn Amr el-Cuhenî[448]. Hasen’in Ukbe’den  rivâyet ettiği hadisi, Ebû Dâvûd Sünen’ine almıştır[449]. 

26) Abdullah ibn Amr ibn el-Âs ibn Vâil ibn Hâşim[450]. Hasen’in Abdullah’tan  rivâyeti, İbn Mâce’nin Sünen’indedir[451]. 

27) Akîl ibn Ebî Tâlib ibn Abdi’l-Muttalib ibn Hâşim[452]. Hasen’in, Akîl tarîkıyla gelen rivâyeti, Nesâî[453] ve İbn Mâce’nin[454] Sünen’lerinde bulunmaktadır. 

28) Sa’d ibn Ubâde ibn Delîm ibn Hârise ibn Ebî Huzeyme[455]. Hasen’in Sa’d’tan rivâyetleri, Nesâî[456] ve Ebû Dâvûd’un[457] Sünen’lerinde yer almıştır. 

29) Âiz ibn Amr ibn Hilâl el-Basrî[458]. 

30) Iyâd ibn Hımâr[459] ibn Ebî Hımâr et-Temîmî[460]. 

31) Kays ibn Âsım ibn Zinân et-Temîmî[461].  

32) Hanzala ibn er-Rabî et-Temîmî, el-Esedî (Hanzalatu’l-Kâtib)[462]. 

33) Sa’d, Mevlâ Ebî Bekr es-Sıddîk[463]. Hasen’in Sa’d’tan rivâyeti, İbn Mâce’nin Sünen’indedir[464]. Sa’d’ın Kütüb-i Sitte’de bundan başka rivâyeti bulunmamaktadır. 

34) Surâka ibn Mâlik ibn Cu’şem ibn Mâlik, Ebû Sufyân[465]. 

35) ed-Dahhâk ibn Sufyân el-Kilâb, Ebû Sa’îd[466].     

36) Usâme ibn Zeyd ibn Hârise Şurâhîl el-Kelbî[467]. 

37) Ebû’d-Derdâ’ Üveymir ibn Mâlik (ibn Âmir; ibn Sa’lebe; ibn Abdillâh; ibn Zeyd ibn Kays) el-Ensârî[468]. Hasen’in Ebû’d-Derdâ’dan naklettiği rivâyet, İbn Mâce’nin[469] Sünen’indedir. 

38) Ebû Umâme el-Bâhilî, Sudeyy ibn Aclân ibn Vehd[470]. Hasen’in Ebû Umâme’den rivâyetini, İbn Mâce[471], Sünen’ine almıştır. 

39) Nufeyyi’ ibn el-Hâris, Ebû Bekre es-Sekâfî[472]. 

40) Sa’sa’a ibn Nâciye ibn Ukkâl ibn Muhammed et-Temîmî[473]. 

43) el-Esved ibn Serî’ et-Temîmî es-Sa’dî[474]. Buhârî, Tarih’inde, Esved’ten Hasen tarîkıyla, rivâyette bulunmuştur. Esved, Hazret-i Peygamberle birlikte bir kaç gazveye iştirak etmiş, sonra Basra’ya gelip yerleşmiştir. İbn Abdilberr’in nakline göre, şair ve kıssacıydı. Basra mescidinde ilk kıssa anlatanlardandır. İbn Hacer de İsâbe’de aynı şeyi zikretmekte, hatta İslâm’da ilk kıssa anlatanlardandır, kaydını koymaktadır. Bu durumda Esved, Hasen’in kıssa ve vaaz konusunda hocası olmuş oluyor. Fakat, İbn Hacer, yine kendi kitabı Tehzîb’inde, Esved’in ölüm tarihinde olan ihtilâflar sebebiyle, Hasen’in ve arkadaşlarının Esved’e erişmediklerine kânidir[475]. Buna rağmen İsâbe’sinde Hasen’in Esved’ten rivâyetini ve Esved hakkında verdiği bilgileri zikretmemezlik etmemiştir. 

44) Cevn ibn Katâde ibn A’ver ibn Sâade et-Temîmî el-Basrî[476]. Cevn’in sahabî olması ihtilâflıdır. Hasen’in, Cevn’den naklettiği rivâyet, Ebû Dâvûd[477] ve Nesâî’nin[478] Sünen’lerinde yer almıştır. 

45) Sa’sa’a ibn Muâviye ibn Husayn, Ammi’l-Ahnef[479]. İbn Muâviye’nin sahabî olması ihtilâflıdır. Hasen’in Sa’sa’a’dan rivâyet ettiği hadis, Nesâî ve İbn  Mâce’nin Sünen’lerinde mevcuttur[480]. 

 

[349] İbn Abdi’l-berr, el-İstîâb, (İbn Hacer el-Askalânî, el-İsâbe ile birlikte), II,458; İbn Hacer el-Askalânî, el-İsâbe, II,518; İbn Hacer  el-Askalânî, Tehzîbu’t-tehzîb, VII,438. 

[350] Ebû Dâvud Suleymân, Sunenu Ebî Dâvud, Dâru ihyâi’s-sünneti’n-nebeviyye ts., II,114-115. 

[351] İbn Hacer el-Askalânî, el-İsâbe, II,462; İbn Hacer  el-Askalânî, Tehzîbu’t-tehzîb, VII,138. 

[352] İbn Mâce Ebû Abdillâh, Sunenu ibni Mâce, Dâru ihyâi’l-kutubi’l-arabiyye 1372/1952, II,1238. 

[353] İbn Mâce, Sunenu ibni Mâce, II,1238. 

[354] İbn Hacer el-Askalânî, el-İsâbe, II,507; İbn Hacer  el-Askalânî, Tehzîbu’t-tehzîb, VII,339. 

[355] İbn Hacer  el-Askalânî, Tehzîbu’t-tehzîb, II,266-267. 

[356] İbn Hacer  el-Askalânî, a.g.e., II,266. 

[357] İbn Hacer  el-Askalânî, a.g.e., II,266. Katâde de aynı şeyi söylüyor: Bk. Mukâtil ibn Haccâc el-Kuşeyrî, el-Câmiu’s-sahîh (Sahîhu Muslim), Matbaatu’l-âmira 1329/1911, I,17. 

[358] İbn Hacer  el-Askalânî, a.g.e., II,267. 

[359] Muhammed ibn Îsâ et-Tirmizî, el-Câmiu’s-sahîh (Sunenu’t-Tirmizî), Kâhira 1381/1962, IV,32-33. 

[360] İbn Mâce, Sunenu ibni Mâce, II,922. 

[361] Bk. İslâm Ansiklopedisi, MEB cuz 64, s.773.  

[362] İbn Abdi’l-berr, el-İstîâb (İbn Hacer el-Askalânî, el-İsâbe ile birlikte), IV,356; İbn Hacer                el-Askalânî, el-İsâbe, IV,359: İbn Hacer  el-Askalânî, Tehzîbu’t-tehzîb, XII,433. 

[363] Ebû Dâvud, Sunenu Ebî Dâvud, IV,240. 

[364] İbn Hacer  el-Askalânî, el-İsâbe, II,330; İbn Hacer  el-Askalânî, a.g.e., VII,19. 

[365] Ebû Dâvud, Sunenu Ebî Dâvud, IV,240; Ebû Abdirrahmân en-Nesâî, Sunenu’n-Nesâî el-Muctebâ, Mısır 1383/1964, V,35. 

[366] İbn Hacer  el-Askalânî, Tehzîbu’t-tehzîb, II,267. 

[367] İbn Hacer  el-Askalânî, a.g.e., II,267. 

[368] İbn Hacer  el-Askalânî, a.g.e., II,269. 

[369] Ebû Dâvud, Sunenu Ebî Dâvud, II,114-115; Ebû Abdirrahmân en-Nesâî, Sunenu’n-Nesâî el-Muctebâ, V,35. 

[370] Câhiz, el-Beyân ve’l-tebyîn, I,85 ve 311.  

[371] İbn Abdi’l-berr, el-İstîâb, (İbn Hacer el-Askalânî, el-İsâbe ile birlikte), IV,202; İbn Hacer               el-Askalânî, el-İsâbe, IV,202; İbn Hacer  el-Askalânî, Tehzîbu’t-tehzîb, XII,262. 

[372] Bk. Muhammed ibn İsmâîl el-Buhârî, el-Câmiu’s-sahîh, el-Matbaatu’l-kubrâ el-emîriyye, Bulak 1311/1893, Cuz I,8; Cuz IV,130; Cuz VI,121; cuz  IV,156.  

[373] Tirmizî, el-Câmiu’s-sahîh, V,61,163,359,403; IV,551,587,600,617. 

[374] Nesâî, Sunenu’n-Nesâî el-Muctebâ, I,92-93; VI,138; VII,103,215. 

[375] İbn Mâce, Sunenu ibni Mâce, I,27,89; II,1150. 

[376] Bu tartışmalar için Bk. İbn Hacer el-Askalânî, Tehzîbu’t-tehzîb, II,269-270. Burada önemle şunu kaydetmek gerekir ki, Hasen’in bir hadisi (Bk. Nesâî, Sunenu’n-Nesâî el-Muctebâ, VI,137) rivâyet ettikten sonra, “Bunu Ebû Hüreyre’den başkasından işitmedim.” şeklinde tasrihte bulunması, ondan işittiğinin açık bir delilidir. Yine ondan hadis işittiğine dair başka bir vesika da şudur: Bk. Ebû’l-Kâsım Suleymân et-Taberânî, el-Mu’cemu’s-sagîr, Medîne 1388/1968. 

[377] Bk. İbn Abdi’l-berr, el-İstîâb, (İbn Hacer el-Askalânî, el-İsâbe ile birlikte), I,71; İbn Hacer  el-Askalânî, el-İsâbe, I,71; İbn Hacer el-Askalânî, Tehzîbu’t-tehzîb, I,376. 

[378] Meselâ Bk. Buhârî, el-Câmiu’s-sahîh, IV,192. 

[379] Tirmizî, el-Câmiu’s-sahîh, II,91; III,52, 310; IV,595, 618; V,667. 

[380] Ebû Dâvud, Sunenu Ebî Dâvud, II,29; II,269. 

[381] Nesâî, Sunenu’n-Nesâî el-Muctebâ, VII,224. 

[382] İbn Mâce, Sunenu ibni Mâce, I,533; II,1111, 1340. 

[383] İbn Hacer  el-Askalânî, el-İsâbe, II,400; İbn Hacer  el-Askalânî, Tehzîbu’t-tehzîb, VI,190. 

[384] Bk. Buhârî, el-Câmiu’s-sahîh, VIII,147; XIX,63. 

[385] Bk. Buhârî, el-Câmiu’s-sahîh, VIII,147; XIX,63.  

[386] Tirmizî, el-Câmiu’s-sahîh, IV,106. 

[387] Ebû Dâvud, Sunenu Ebî Dâvud, III,130,229. 

[388] Nesâî, Sunenu’n-Nesâî el-Muctebâ, VII,7,10,11,12,27; VIII,198. 

[389] İbn Abdi’l-berr, el-İstîâb, (İbn Hacer el-Askalânî, el-İsâbe ile birlikte), III,567. İbn Hacer                el-Askalânî, el-İsâbe, III,571; İbn Hacer  el-Askalânî, Tehzîbu’t-tehzîb, X,469. 

[390] Buhârî, el-Câmiu’s-sahîh, I,156; II,33; IV,204; V,26; VI,8; VII,141; XIX,55. 

[391] Ebû Dâvud, Sunenu Ebî Dâvud, III, 17,319; IV,216; Tirmizî, el-Câmiu’s-sahîh, IV,527,540; V,658; Nesâî, Sunenu’n-Nesâî el-Muctebâ, II,79; II,101; IV,105; VII,114; VIII,200; İbn Mâce, Sunenu ibni Mâce, I,100; II,889, 1400. 

[392] İbn Hacer el-Askalânî, el-İsâbe, III,447; İbn Hacer  el-Askalânî, Tehzîbu’t-tehzîb, X,235. 

[393] İbn Hacer  el-Askalânî, Tehzîbu’t-tehzîb, II,263, 265, 266. 

[394] Buhârî, el-Câmiu’s-sahîh, VI,29; VII,16, 58; XIX,64; Mukâtil ibn Haccâc (İmâm Muslim), el-Câmiu’s-sahîh, No.203,204,205, 3409,3410,3458,5242. 

[395] Tirmizî, el-Câmiu’s-sahîh, V,216. 

[396] Ebû Dâvud, Sunenu Ebî Dâvud, II,230. 

[397] İbn Mâce, Sunenu ibni Mâce, II,895, 909, 1091. 

[398] İbn Hacer  el-Askalânî, Tehzîbu’t-tehzîb, VIII,8. 

[399] Buhârî, el-Câmiu’s-sahîh, II,10; IV,43, 108; XIX,156. 

[400] Nesâî, Sunenu’n-Nesâî el-Muctebâ, VII,215. 

[401] İbn Mâce, Sunenu ibni Mâce, II,1372. 

[402] İbn Hacer  el-Askalânî, Tehzîbu’t-tehzîb, II,265-266 ve 268. 

[403] İbn Hacer  el-Askalânî, el-İsâbe, I,248; İbn Hacer  el-Askalânî, Tehzîbu’t-tehzîb, III,117. 

[404] İbn Hacer  el-Askalânî, Tehzîbu’t-tehzîb, III,265-266. 

[405] Buhârî, el-Câmiu’s-sahîh, II,96. 

[406] İbn Haccâc, el-Câmiu’s-sahîh, I,74-75; II,125. 

[407] Tirmizî, el-Câmiu’s-sahîh, I,434; IV,60. 

[408] İbn Mâce, Sunenu ibni Mâce, II,1332. 

[409] İbn Hacer  el-Askalânî, el-İsâbe, II,372; İbn Hacer  el-Askalânî, Tehzîbu’t-tehzîb, VI,42. 

[410] Ebû Dâvud, Sunenu Ebî Dâvud, III,108; IV,75, 254; Tirmizî, el-Câmiu’s-sahîh, I,33; IV,78; Nesâî, Sunenu’n-Nesâî el-Muctebâ, I,33; VII,163, 166; VIII,114; İbn Mâce, Sunenu ibni Mâce, I,111, 253, 306, 831; II,1069. 

[411] İbn Hacer  el-Askalânî, el-İsâbe, II,359; İbn Hacer  el-Askalânî, Tehzîbu’t-tehzîb, V,362. 

[412] İbn Hacer  el-Askalânî, Tehzîbu’t-tehzîb, II,267-268. 

[413] Ebû Dâvud, Sunenu Ebî Dâvud, II,116; Tirmizî, el-Câmiu’s-sahîh, IV,617; Nesâî, Sunenu’n-Nesâî el-Muctebâ, VII,113, 115; İbn Mâce, Sunenu ibni Mâce, II,309, 1311, 1430. 

[414] İbn Hacer  el-Askalânî, el-İsâbe, I1I,26; İbn Hacer  el-Askalânî, Tehzîbu’t-tehzîb, VIII,126. 

[415] Tirmizî, el-Câmiu’s-sahîh, III,431; IV,389; V,107, 179, 322, 323, 517. 

[416] Ebû Dâvud, Sunenu Ebî Dâvud, I,121; III,30, 53, 122; IV,48. 

[417] Nesâî, Sunenu’n-Nesâî el-Muctebâ, IV,15; VI,91, 190; VII,27. 

[418] İbn Mâce, Sunenu ibni Mâce, II,922, 1167, 1299. 

[419] İbn Hacer  el-Askalânî, Tehzîbu’t-tehzîb, II,268. 

[420] İbn Abdi’l-berr, el-İstîâb (İbn Hacer el-Askalânî, el-İsâbe ile birlikte), II,77; İbn Hacer el-Askalânî, el-İsâbe, II,78; İbn Hacer  el-Askalânî, Tehzîbu’t-tehzîb, IV,236. 

[421] İbn Abdi’l-berr, el-İstîâb (İbn Hacer el-Askalânî, el-İsâbe ile birlikte), II,77. 

[422] Tirmizî, el-Câmiu’s-sahîh, I,341, 342, 452; II,31, 369; III,418, 530, 538, 566; IV,101, 145, 628; V,217,267, 365, 390, 725. 

[423] Ebû Dâvud, Sunenu Ebî Dâvud, I,97, 206, 207, 263; II,230; III,31, 33, 39, 53, 106, 179, 250, 286, 289, 293, 296; IV,26, 176, 277. 

[424] Nesâî, Sunenu’n-Nesâî el-Muctebâ, III,77; VI,48; VII,147, 221, 257, 276; VIII,18, 19, 23, 24. 

[425] İbn Mâce, Sunenu ibni Mâce, I,275, 297, 348, 593; II,736, 754, 763, 785, 802, 843, 888, 1057, 1301, 1410. 

[426] İbn Hacer  el-Askalânî, Tehzîbu’t-tehzîb, II,268-269, 270. 

[427] Buhârî, el-Câmiu’s-sahîh, VII,85. 

[428] İbn Hacer el-Askalânî, el-İsâbe, I,213; İbn Hacer  el-Askalânî, Tehzîbu’t-tehzîb, II,42. 

[429] İbn Hacer  el-Askalânî, Tehzîbu’t-tehzîb, II,267. 

[430] Ebû Dâvud, Sunenu Ebî Dâvud, I,220; III,28; Tirmizî, el-Câmiu’s-sahîh, I,373; Nesâî, Sunenu’n-Nesâî el-Muctebâ, III,145; İbn Mâce, Sunenu ibni Mâce, I,119, 354; II,922, 1142, 1240. 

[431] İbn Hacer el-Askalânî, el-İsâbe, II,460; İbn Hacer  el-Askalânî, Tehzîbu’t-tehzîb, VII,128. 

[432] Tirmizî, el-Câmiu’s-sahîh, I,409. 

[433] İbn Mâce, Sunenu ibni Mâce, I,236, 316. 

[434] İbn Abdi’l-berr, el-İstîâb (İbn Hacer el-Askalânî, el-İsâbe ile birlikte), II,341; İbn Hacer el-Askalânî, el-İsâbe, II,347; İbn Hacer  el-Askalânî, Tehzîbu’t-tehzîb, V,328. 

[435] Ebû Dâvud, Sunenu Ebî Dâvud, II,256; III,28; Nesâî, Sunenu’n-Nesâî el-Muctebâ, IV,16; İbn Mâce, Sunenu ibni Mâce, II,922. 

[436] İbn Hacer  el-Askalânî, Tehzîbu’t-tehzîb, VII,100. 

[437] Tirmizî, el-Câmiu’s-sahîh, IV,702. 

[438] İbn Abdi’l-berr, el-İstîâb (İbn Hacer el-Askalânî, el-İsâbe ile birlikte), II,476; İbn Hacer el-Askalânî, el-İsâbe, II,512; İbn Hacer  el-Askalânî, Tehzîbu’t-tehzîb, VII,408. 

[439] Ebû Dâvud, Sunenu Ebî Dâvud, IV,80. 

[440] İbn Hacer  el-Askalânî, Tehzîbu’t-tehzîb, IV,157. 

[441] Ebû Dâvud, Sunenu Ebî Dâvud, IV,158. 

[442] Nesâî, Sunenu’n-Nesâî el-Muctebâ, VI,102. 

[443] İbn Mâce, Sunenu ibni Mâce, II,853. 

[444] İbn Hacer el-Askalânî, el-İsâbe, I,19; İbn Hacer  el-Askalânî, Tehzîbu’t-tehzîb, I,187. 

[445] İbn Mâce, Sunenu ibni Mâce, I,513. 

[446] İbn Abdi’l-berr, el-İstîâb (İbn Hacer el-Askalânî, el-İsâbe ile birlikte), I,94; İbn Hacer  el-Askalânî, Tehzîbu’t-tehzîb, I,190. 

[447] Ebû Dâvud, Sunenu Ebî Dâvud, I,237. 

[448] İbn Abdi’l-berr, el-İstîâb (İbn Hacer el-Askalânî, el-İsâbe ile birlikte), III,106; İbn Hacer  el-Askalânî, Tehzîbu’t-tehzîb, VII,242. 

[449] Ebû Dâvud, Sunenu Ebî Dâvud, III,284. 

[450] İbn Hacer el-Askalânî, el-İsâbe, II,351; İbn Hacer  el-Askalânî, Tehzîbu’t-tehzîb, V,337. 

[451] İbn Mâce, Sunenu ibni Mâce, II,922. 

[452] İbn Hacer el-Askalânî, el-İsâbe, II,494; İbn Hacer  el-Askalânî, Tehzîbu’t-tehzîb, VII,254. 

[453] Nesâî, Sunenu’n-Nesâî el-Muctebâ, VI,104. 

[454] İbn Mâce, Sunenu ibni Mâce, I,614. 

[455] İbn Hacer  el-Askalânî, Tehzîbu’t-tehzîb, II,475. 

[456] Nesâî, Sunenu’n-Nesâî el-Muctebâ, VI,214. 

[457] Ebû Dâvud, Sunenu Ebî Dâvud, II,129. 

[458] İbn Hacer  el-Askalânî, Tehzîbu’t-tehzîb, V,89. 

[459] İbn Hacer el-Askalânî, el-İsâbe, III,47. 

[460] İbn Hacer el-Askalânî, a.g.e., VIII,200. 

[461] İbn Hacer el-Askalânî, a.g.e., VIII,399. 

[462] İbn Hacer el-Askalânî, a.g.e., III,60. 

[463] İbn Hacer el-Askalânî, a.g.e., II,39; İbn Hacer  el-Askalânî, Tehzîbu’t-tehzîb, III,485. 

[464] İbn Mâce, Sunenu ibni Mâce, II,106. 

[465] İbn Hacer  el-Askalânî, Tehzîbu’t-tehzîb, II,456. 

[466] İbn Hacer  el-Askalânî, a.g.e., IV,444. 

[467] İbn Hacer  el-Askalânî, a.g.e., I,208. 

[468] İbn Hacer el-Askalânî, el-İsâbe, III,45; İbn Hacer  el-Askalânî, Tehzîbu’t-tehzîb, VIII,175. 

[469] İbn Mâce, Sunenu ibni Mâce, II,922. 

[470] İbn Hacer  el-Askalânî, Tehzîbu’t-tehzîb, IV,420. 

[471] İbn Mâce, Sunenu ibni Mâce, II,922. 

[472] İbn Hacer  el-Askalânî, Tehzîbu’t-tehzîb, X,469. 

[473] İbn Hacer  el-Askalânî, a.g.e., IV,423. 

[474] İbn Abdi’l-berr, el-İstîâb (İbn Hacer el-Askalânî, el-İsâbe ile birlikte), I,92; İbn Hacer                    el-Askalânî, el-İsâbe, I,44; İbn Hacer  el-Askalânî, Tehzîbu’t-tehzîb, I,338. 

[475] İbn Hacer  el-Askalânî, a.g.e., I,339. 

[476] İbn Hacer  el-Askalânî, a.g.e., I,122. 

[477] Ebû Dâvud, Sunenu Ebî Dâvud, IV,66. 

[478] Nesâî, Sunenu’n-Nesâî el-Muctebâ, VII,153. 

[479] İbn Hacer  el-Askalânî, Tehzîbu’t-tehzîb, IV,23. 

[480] Nesâî, Sunenu’n-Nesâî el-Muctebâ, IV,21; İbn Mâce, Sunenu ibni Mâce, II,1210.

Reklamlar
Explore posts in the same categories: Hasan Basri, Sahâbî Hocaları

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

w

Connecting to %s


%d blogcu bunu beğendi: