İmamın Talebeleri

Yukarıda ifade edildiği gibi, Hasen, birçok ilim dalında otorite kabul edildiğinden, ondan ilim alanlar çok olmuştur. Talebesinin sayısı kesin olarak bilinmiyorsa da Tehzîbu’t-Tehzîb’de, taramak suretiyle tespit edilen 236 talebesi zikredilmiş ve bunlardan 68 râvinin, Hasen’den naklettikleri rivâyetler, Kütüb-i Sitte’de yer almıştır. Burada, Hocaları bölümünde uygulanan metottan farklı olarak, sadece Kütüb-i Sitte’de rivâyetleri bulunan talebeleri  tanıtılacaktır.

 

 

1) Katâde ibn Diâme ibn Katâde ibn Acîz (ö.117-118/735-736)[689]. Tâbiûnun meşhur müfessirlerindendir. Çok kuvvetli hafızası vardı. İbn Sîrîn onun, insanların en iyi hâfızı olduğunu söylemiştir. Anadan âma/görme özürlü doğmuştu. Katâde, Hasen’in tefsirini nakleden talebesinin önünde gelir. Hasen’den naklettiği rivâyetler, Buhârî[690] ve Muslim’in[691] Sahîhleri ile Tirmizî[692], Ebû Dâvûd[693], Nesâî[694] ve İbn Mâce’nin[695] Sünen’lerinde yer almıştır. 

2) Hişâm ibn Hassân el-Ezdî el-Kârdûsî, Ebû Abdillâh, el-Basrî el-Hâfız (ö.148/765)[696]. İbn Uyeyne; “Hişâm, Hasen’in hadislerini en iyi bilendi.” Demektedir .Âbid ve zâhid bir zât idi. Cuma günleri dışında, hep oruçlu bulunurdu. Çok ağlardı. Hasen’den naklettiği rivâyetleri, Buhârî[697] ve Muslim  Sahîhlerine; Tirmizi[698], Ebû Dâvûd[699], Nesâî[700] ve İbn Mâce[701] de Sünen’lerine almışlardır. 

3) Yûnus ibn Ubeyd ibn Dînâr el-Abdî (ö.139/756)[702]. Hasen’in ileri gelen talebelerindendir. Hadiste huccet derecesini elde etmiştir. Hişâm, “Yûnus’tan başka ilmi sırf Allah rızası için öğrenen bir kimse görmedim.” demektedir. Hasen’den naklettiği rivâyetler, Buhârî[703] ve Muslim’in[704] Sahîhleri ile Tirmizî[705], Ebû Dâvûd[706], Nesâî[707] ve İbn Mâce’nin[708] Sünen’lerinde mevcuttur. 

4) İbn Avn (Abdullah ibn Avn) el-Mezenî, el-Hazâr el-Basrî (ö.151/768)[709]. İbn Mubârek “İbn Avn’dan daha fazîletli birini görmedim.” demektedir. İbn Avn, bir gün oruç tutar, bir gün yerdi; her hafta Kur’ân’ı hatmederdi. Hasen’den naklettiği rivâyetleri, Buhârî[710] ve Muslim[711] Sahîhlerine, Nesâî[712] ve İbn Mâce[713] de Sünen’lerine almışlardır. 

5) Eyyûb ibn Ebî Temîme Keysân es-Sehtiyânî, Ebû Bekr el-Basrî (ö.131/748)[714]. Hocası Hasen onun için “Basra gençlerinin seyyidi” demiştir. Birçok ilmi kendisinde toplanmış ve huccet derecesini elde etmiş bir zât idi. Bütün geceyi ibadetle geçirir ve bu hususu kimseye belli etmek istemezdi. Kırk kere hacca gitmişti. Hasen’den naklettiği rivâyetler, Buhârî’nin Sahîh’ı[715] ile Ebû Dâvûd[716] ve Nesâî’nin[717] Sünen’lerinde yer almıştır. 

6) Avf ibn Ebî Cemîle el-Abdî el-Arâbî el-Basrî (ö.146-147/763-764)[718]. Avf’nın Hasen’den naklettiği rivâyetler, Buhârî[719], Tirmizî[720], Nesâî[721] ve İbn Mâce’nin[722] eserlerinde mevcuttur. 

7) Eş’as ibn Abdilmelik el-Humrânî el-Basrî (ö.142-146/759-763)[723]. Hasen’in Eş’as tarîkıyla gelen rivâyetleri, Buhârî’nin Sahîh’ı[724] ile dört Sünen’de[725] yer almıştır. 

8) Cerîr ibn Hâzım ibn Abdillâh ibn Şuccâ’ el-Ezdî (ö.170-175/786-791)[726]. Cerîr’in Hasen’den naklettikleri rivâyetler, Buhârî[727] ve Muslim’in[728] Sahîhleri ile Nesâî[729] ve İbn Mâcenin[730] Sünen’lerinde mevcuttur. 

9) Ca’fer ibn Hayyân es-Se’dî, Ebû’l-Eşheb el-Attâridî el-Basrî (ö.165/781)[731]. Ebû’l-Eşheb’in Hasen’den naklettiği rivâyetler, Sahîhân’da[732] yer almıştır. 

10) Muallâ ibn Ziyâd el-Kardûsî, Ebûl-Hasen el-Basrî[733]. Muallâ’nın Hasen’den rivâyeti, Sahîhân’da[734] mevcuttur. 

11) Habîbu’ş-Şehîd (Habîb ibn Şehîd) el-Ezdî el-Basrî (ö.145/762)[735]. Habîb’in Hasen’den naklettiği rivâyetleri Buhârî[736] ve Tirmizî[737] eserlerine almışlardır. 

12) Hazm ibn Ebî Hazm El-Basrî (ö.175/791)[738]. Hazm’ın Hasen’den rivâyetine, Buhârî[739] Sahîh’ında yer vermiştir. 

13) Ebû Mûsa (İsrâîl ibn Mûsa) el-Basrî[740]. Ebû Mûsa’nın Hasen’den rivâyet ettiği hadisler, Buhârî’nin[741] Sahîh’ı ile Tirmizî’nin[742] Sünen’inde mevcuttur. 

14) Yahya ibn Atîk et-Tufâvî el-Basrî[743]. Yahyâ’nın Hasen’den rivâyetini Buhârî[744] Sahîh’ıne almıştır. 

15) Mansûr ibn Zâzân el-Vâsıtî, Ebûl-Mugîra es-Sekafî (ö.131/748)[745]. Mansûr, “Keder ve hüzün hasenâtın; sevinç ve neş’e de seyyiâtın artmasına sebep olur.” derdi. Mansûr’un Hasen’den naklettiği rivâyetler, Muslim’in[746] Sahîh’ı ile dört Sünen’de yer almıştır[747]. 

16) Bekr ibn Abdillâh ibn Amr el-Muzennî (ö.106-108/724-726)[748]. Âbid ve fâzıl bir zât idi. Humeyd “Bekr, duâsı kabul olanlardandı.” demiştir. Bekr’in Hasen’den rivâyeti, Muslim’in[749] Sahîh’ı ile üç Sünen’de[750] mevcuttur. 

17) Matar ibn Tahmân el-Verrâk, Ebû Recâ’ el-Horasânî es-Sulemî[751]. Matar’ın Hasen’den naklettiği rivâyetlere, Muslim[752] Sahîh’ınde, Ebû Dâvûd[753] da Sünen’inde yer vermiştir. 

18) Dâvûd ibn Ebî Hind (Dînâr ibn Uzâfir) el-Basrî (ö.139-140-141/756-757-758)[754]. Basra’nın hâfızlarından sâlih bir zât idi. Daha hocası Hasen hayatta iken, fetva veriyordu. Dâvûd’un Hasen’den rivâyetini, Muslim[755] ve Tirmizî[756] eserlerine almışlardır. 

19) Şeybân ibn Abdirrahmân en-Nahvî el-Basrî[757]. Şeybân’ın Hasen’den rivâyeti, Muslim’in Sahîh’ınde[758] mevcuttur. 

20) Ebû Hurra (Vâsıl ibn Abdirrahmân) el-Basrî[759]. Vâsıl’ın Hasen’den naklettiği hadisi, Muslim, Sahîh’ıne[760] almıştır. 

21) Humeyd ibn Ebî Humeyd et-Tavîl el-Huzâî (ö.142-143/759-760)[761]. Namaz kılarken vefat etmişti. Hasen’in sâdık talebisinden olup, hocasından çok bahsederdi. Hasen’den rivâyetleri dört Sünen’de[762] yer almıştır. 

22) Ali ibn Zeyd ibn Cudân (veya Cedân) (ö.129-131/746-748)[763]. Âma olup, Basra’nın âlimi idi. Hasen’den rivâyetlerini dört Sünen sahibi eserlerine[764] almışlardır. 

23) El-Fadl ibn Delhem el-Vâsıtî el-Basrî[765]. Hasen’den rivâyetleri üç Sünen’de[766] mevcuttur. 

24) İsmâîl ibn Muslim el-Mekkî el-Basrî[767]. Müftîlik yapmış ve Hasen’den kırâat dersi almıştır. Hasen’den naklettiği rivâyetleri, Tirmizî[768] ve İbn Mâce’nin[769] eserlerinde bulunmaktadır. 

25) Meymûn ibn Mûsa el-Meraî el-Basrî[770]. Hasen’in “Ben yirmi sekiz Bedir savaşına katılan sahabînin arkasında namaz kıldım.” dediğini nakleder. Meymûn’un Hasen’den rivâyeti Tirmizî[771] ve İbn Mâce’nin[772] Sünen’lerinde yer almıştır. 

26) Ali ibn Ali ibn Necâd ibn Rifâa er-Rifâî el-Basrî[773]. Hasen’den rivâyeti, Tirmizî[774] ve İbn Mâcenin Sünen’lerinde[775] mevcuttur. 

27) el-Mubârek ibn Fudâle ibn Ebî Umeyye el-Basrî (ö.165/781)[776]. 13-14 sene Hasen’le beraber bulunmuştur. Mucâhid’e nispet edilen Tefsîru Mucâhid’de,[777] Hasen’in rivâyetlerinin çoğu, Mubârek tarîkıyla gelir. Mubârek’in Hasen’den naklettiği rivâyetlerin, Tirmizî[778] ve İbn Mâce’nin[779] Sünen’lerinde yer aldığı görülür. 

Aşağıda isimleri zikredilen talebesinin Hasen’den naklettikleri rivâyetler, Tirmizî’nin Sünen’inde yer almıştır: 

28) Yahyâ ibn Muslim el-Basrî[780]. 

29) el-Alâu ibn Hâlid el-Kuraşî[781]. 

30) Temmâm ibn Necîh el-Esedî[782]. 

31) Ebû Hamza, Abdullah ibn Câbir[783]. 

32) Ebû Târık, es-Sa’dî el-Basrî[784]. 

33) Hurays ibn es-Sâib et-Temîmî el-Basrî[785]. 

34) Sâlim ibn Abdillâh el-Hayyât el-Basrî[786]. 

35) Cisr, Ebû Ca’fer (veya Ebû Osmân) ibn Hasen[787]. 

36) Hayseme ibn Ebî Hayseme (Abdurrahmân)[788]. 

37) İbn Şeybe (Abdurrahmân ibn Abdilmelik ibn Şeybe)[789]. 

38) Ebû Rabîa el-Ibâdî (Amr ibn Rabîn)[790]. 

39) Eş’as ibn Abdillah ibn Câbir el-Haddânî[791]. 

40) Hişâm ibn Ziyâd ibn Ebû Yezîd, Ebû’l-Mikdâm[792]. 

Aşağıda  isimleri  zikredilen   talebesinin  Hasen’den  naklettikleri  de  Ebû Dâvûd’un Sünen’inde yer almıştır; ancak Muhelleb’in rivâyeti, Nesâî’nin Sünen’inde de görülmektedir. 

41) el-Muhelleb ibn Ebî Habîbe el-Basrî[793]. 

42) Ziyâd ibn Ebî Hassân ibn Kurrâ’ el-A’lem[794]. 

43) Hârûn ibn Riyâd et-Temîmî el-Basrî[795]. 

44) Ibâb ibn Râşîd et-Temîmî[796]. 

45) Ma’mer ibn Râşid el-Ezdî[797]. Abdurrazzâk Tefsîri’nde[798] Hasen’in tefsir kavillerinin çoğu, Ma’mer tarîkıyla gelir. Hadiste h u c c e t derecesine çıkmış olup, asrının en âlimi idi. Hasen’in cenazesinde bulunmuştu. 153/770 tarihinde  vefat etmiştir. 

46) Sevr ibn Zeyd ed-Deylî (ö.135/752)[799]. 

47) Hâlid  ibn Mihrân el-Hazzâ’ el-Basrî (ö.141-142/758-759)[800]. 

48) Osmân ibn Muslim el-Betî el-Basrî (ö.143/760)[801]. 

49) Atâ ibn Ebî Muslim el-Horasânî (ö.135/752)[802]. 

Aşağıda isimleri kaydedilen talebesinin Hasen’den naklettikleri rivâyetler, Nesâî’nin  Sünen’inde bulunmaktadır. 

50) Ebû Kazea (Suveyd ibn Huceyr ibn Beyân) el-Bâhilî el-Basrî[803]. 

51) Suleymân ibn Tarhân, Ebû el-Mu’temir et-Teymî (ö.143/760)[804]. 

52) Muhammed ibn Zubeyr et-Temîmî el-Hanzalî el-Basrî[805]. 

53) Abbâd ibn Meysera el-Menkarî  el-Basrî[806].  

54)  el-Alâu ibn Ziyâd ibn Matar el-Basrî (ö.94/712)[807]. 

55) Sa’îd ibn Ebî Hayra el-Basrî[808]. 

56) Ebû Recâ’, Muhammed ibn Seyf el-Ezdî el-Huddânî el-Basrî[809]. 

57) Buşeyr ibn el-Muhâcir el-Ganevî el-Kûfî[810]. 

Aşağıda isimleri sayılan talabesinin Hasen’den naklettikleri rivâyetler de İbn Mâce’nin Sünen’inde yer almıştır: 

58) Ubeydullah ibn Talha ibn Ubeydillâh ibn Kerîz[811]. 

59) Curayrî, Sa’îd  ibn İyâs, Ebû Mes’ûd (ö.144/761)[812]. 

60) Abdu’s-Selâm, ibn Ebî el-Cenûb el-Medenî (ö.142)759)[813]. 

61) Abdu’s-Selâm, ibn Ebî el-Cenûb el-Medenî[814]. 

62) Halîl ibn Abdillâh[815]. 

63) Sâlih ibn Rustem, Ebû Âmir el-Hazzâz (ö.152/769)[816]. 

64) Nûh ibn Zekvân el-Basrî[817]. 

65) İshâk ibn er-Rebî’ el-Basrî, Ebû Hamza el-Attâr[818]. 

66) Sa’d ibn İbrâhim ibn Abdirrahmân ibn Avf[819]. 

67) İbn Cureyc, Abdulmelik ibn Abdilazîz (ö.150/767)[820]. 

68) Ebân ibn Sâlih, Ebû Bekr (ö.115/733)[821]. 

 

[689] İbn Hacer  el-Askalânî, Tehzîbu’t-tehzîb, VIII,351; Zehebî, Tezkiratü’l-huffâz, I,122. 

[690] Buhârî, el-Câmiu’s-sahîh, I,66; IV,111. 

[691] İbn Haccâc, el-Câmiu’s-sahîh, I,186; V,87; VI,23; VII,82; VIII,208. 

[692] Tirmizî, el-Câmiu’s-sahîh, I,340; II,31, 270, 369; III,393, 418, 538, 566, 590, 632; IV,32, 145, 628; V,217, 323, 403. 

[693] Ebû Dâvud, Sunenu Ebî Dâvud, I,38, 56, 173, 207, 263; II,12, 129, 230; III,33, 39, 50, 53, 106, 122, 179, 250, 284, 286, 289, 293, 296, 341; IV,26, 48, 66, 144, 176, 180, 242, 277. 

[694] Nesâî, Sunenu’n-Nesâî el-Muctebâ, I,34, 92, 147, 187; III,77, 145, 200; VI,48, 102, 214, 235; VII,10, 114, 147, 153, 221, 257, 276; VIII,18, 19, 23, 24. 

[695] İbn Mâce, Sunenu ibni Mâce, I,126, 200, 225, 275, 297, 348, 593; II,736, 754, 763, 785, 802, 843, 875, 888, 1057, 1150, 1311, 1410. 

[696] İbn Hacer  el-Askalânî, Tehzîbu’t-tehzîb, XI,34; Zehebî, Tezkiratü’l-huffâz, I,163. 

[697] Buhârî, el-Câmiu’s-sahîh, IX,64. 

[698] Tirmizî, el-Câmiu’s-sahîh, VI,412, 529,702; V,163, 522. 

[699] Ebû Dâvud, Sunenu Ebî Dâvud, II,43; III,28; VI,75, 242. 

[700] Nesâî, Sunenu’n-Nesâî el-Muctebâ, II,180; VII,7, 114; VII,114. 

[701] İbn Mâce, Sunenu ibni Mâce, I,100, 316; II,853, 1240. 

[702] İbn Hacer  el-Askalânî, Tehzîbu’t-tehzîb, XI,442; Zehebî, Tezkiratü’l-huffâz, I,145. 

[703] Buhârî, el-Câmiu’s-sahîh, I,15; II,33, 36; VI,29; VII,141. 

[704] İbn Haccâc, el-Câmiu’s-sahîh, I,88; VI,102; VIII,170. 

[705] Tirmizî, el-Câmiu’s-sahîh, I,85, 609; III,52, 128; IV,78, 106, 296, 587. 

[706] Ebû Dâvud, Sunenu Ebî Dâvud, I,103, 121, 206, 229; II,16, 65; III,108, 122, 130, 269, 334; IV,217, 240. 

[707] Nesâî, Sunenu’n-Nesâî el-Muctebâ, III,101; IV,21; VI,16; VII,11, 29, 115, 163, 215, 224; VIII,198. 

[708] İbn Mâce, Sunenu ibni Mâce, I,27, 146, 253, 275; II,909, 1069, 1091, 1401. 

[709] İbn Hacer  el-Askalânî, Tehzîbu’t-tehzîb, V,346; Zehebî, Tezkiratü’l-huffâz, I,156. 

[710] Buhârî, a.g.e., VIII,147. 

[711] İbn Haccâc, el-Câmiu’s-sahîh, VIII,186. 

[712] Nesâî, Sunenu’n-Nesâî el-Muctebâ, VII,11-12; VIII,198. 

[713] İbn Mâce, Sunenu ibni Mâce, I,523. 

[714] İbn Hacer  el-Askalânî, Tehzîbu’t-tehzîb, I,397; Zehebî, Tezkiratü’l-huffâz, I,130. 

[715] Buhârî, a.g.e., I,15; IX,4. 

[716] Ebû Dâvud, Sunenu Ebî Dâvud, IV,103. 

[717] Nesâî, Sunenu’n-Nesâî el-Muctebâ, VI,120, 138; VII,114. 

[718] İbn Hacer  el-Askalânî, Tehzîbu’t-tehzîb, VIII,166. 

[719] Buhârî, a.g.e., I,18; IV,130, 156; VI,8, 121; IX,55. 

[720] Tirmizî, el-Câmiu’s-sahîh, V,359. 

[721] Nesâî, Sunenu’n-Nesâî el-Muctebâ, VII,166. 

[722] İbn Mâce, Sunenu ibni Mâce, II,1309. 

[723] İbn Hacer  el-Askalânî, Tehzîbu’t-tehzîb, I,357. 

[724] Buhârî, el-Câmiu’s-sahîh, II,36. 

[725] Tirmizî, el-Câmiu’s-sahîh, I,409; IV,540, 595, 658; Ebû Dâvud, Sunenu Ebî Dâvud, II,17, 151; III,31; IV,216; Nesâî, Sunenu’n-Nesâî el-Muctebâ, I,33, 92-93; II,79; VI,48, 104; VII,186; İbn Mâce, Sunenu ibni Mâce, I,111, 236, 614; II,1301. 

[726] İbn Hacer  el-Askalânî, Tehzîbu’t-tehzîb, II,69; Zehebî, Tezkiratü’l-huffâz, I,199. 

[727] Buhârî, el-Câmiu’s-sahîh, II,10, 96; IV,43; VIII,127; IX,63, 156. 

[728] İbn Haccâc, el-Câmiu’s-sahîh, VI,5. 

[729] Nesâî, Sunenu’n-Nesâî el-Muctebâ, VII,10. 

[730] İbn Mâce, Sunenu ibni Mâce, II,1372. 

[731] İbn Hacer  el-Askalânî, Tehzîbu’t-tehzîb, II,88. 

[732] Buhârî, el-Câmiu’s-sahîh, IX,64; İbn Haccâc, el-Câmiu’s-sahîh, I,88; VI,9. 

[733] İbn Hacer  el-Askalânî, Tehzîbu’t-tehzîb, X,237. 

[734] Buhârî, el-Câmiu’s-sahîh, IX,51; İbn Haccâc, el-Câmiu’s-sahîh, VIII,170. 

[735] İbn Hacer  el-Askalânî, Tehzîbu’t-tehzîb, II,185. 

[736] Buhârî, el-Câmiu’s-sahîh, VII,85. 

[737] Tirmizî, el-Câmiu’s-sahîh, V,61. 

[738] İbn Hacer  el-Askalânî, Tehzîbu’t-tehzîb, II,242. 

[739] Buhârî, el-Câmiu’s-sahîh, IV,192. 

[740] İbn Hacer  el-Askalânî, Tehzîbu’t-tehzîb, I,261. 

[741] Buhârî, el-Câmiu’s-sahîh, IV,204; V,126. 

[742] Tirmizî, el-Câmiu’s-sahîh, III,133. 

[743] İbn Hacer  el-Askalânî, Tehzîbu’t-tehzîb, XI,25. 

[744] Buhârî, el-Câmiu’s-sahîh, VI,173. 

[745] İbn Hacer  el-Askalânî, Tehzîbu’t-tehzîb, X,306; Zehebî, Tezkiratü’l-huffâz, I,141. 

[746] İbn Haccâc, el-Câmiu’s-sahîh, V,115. 

[747] Tirmizî, el-Câmiu’s-sahîh, IV,41; Ebû Dâvud, Sunenu Ebî Dâvud, III,130; Nesâî, Sunenu’n-Nesâî el-Muctebâ, IV,15; VII,12, 27; İbn Mâce, Sunenu ibni Mâce, II,1400. 

[748] İbn Hacer  el-Askalânî, Tehzîbu’t-tehzîb, I,484. 

[749] İbn Haccâc, el-Câmiu’s-sahîh, I,159. 

[750] Tirmizî, el-Câmiu’s-sahîh, I,170; Ebû Dâvud, Sunenu Ebî Dâvud, I,38; Nesâî, Sunenu’n-Nesâî      el-Muctebâ, I,65. 

[751] İbn Hacer  el-Askalânî, Tehzîbu’t-tehzîb, X,167. 

[752] İbn Haccâc, el-Câmiu’s-sahîh, I,186. 

[753] Ebû Dâvud, Sunenu Ebî Dâvud, IV,173. 

[754] İbn Hacer  el-Askalânî, Tehzîbu’t-tehzîb, III,204. 

[755] İbn Haccâc, el-Câmiu’s-sahîh, II,125. 

[756] Tirmizî, el-Câmiu’s-sahîh, I,434. 

[757] İbn Hacer  el-Askalânî, Tehzîbu’t-tehzîb, IV,373. 

[758] İbn Haccâc, el-Câmiu’s-sahîh, I,74-75. 

[759] İbn Hacer  el-Askalânî, Tehzîbu’t-tehzîb, XI,104. 

[760] İbn Haccâc, el-Câmiu’s-sahîh, II,184. 

[761] İbn Hacer  el-Askalânî, Tehzîbu’t-tehzîb, III,38; Zehebî, Tezkiratü’l-huffâz, I,52. 

[762] Tirmizî, el-Câmiu’s-sahîh, III,431; Ebû Dâvud, Sunenu Ebî Dâvud, I,45, 220, 229; II,114-115; III,30, 163; IV,254; Nesâî, Sunenu’n-Nesâî el-Muctebâ, III,155; VI,91; VIII,200; İbn Mâce, Sunenu ibni Mâce, I,458, 836; II,1299. 

[763] İbn Hacer  el-Askalânî, Tehzîbu’t-tehzîb, VII,322; Zehebî, Tezkiratü’l-huffâz, I,140. 

[764] Tirmizî, el-Câmiu’s-sahîh, IV,224; V,322; Ebû Dâvud, Sunenu Ebî Dâvud, IV,216; Nesâî, Sunenu’n-Nesâî el-Muctebâ, VII,27; İbn Mâce, Sunenu ibni Mâce, II,1332. 

[765] İbn Hacer  el-Askalânî, Tehzîbu’t-tehzîb, VIII,276. 

[766] Tirmizî, el-Câmiu’s-sahîh, II,191; Ebû Dâvud, Sunenu Ebî Dâvud, IV,158; İbn Mâce, Sunenu ibni Mâce, II,869. 

[767] İbn Hacer  el-Askalânî, Tehzîbu’t-tehzîb, I,331. 

[768] Tirmizî, el-Câmiu’s-sahîh, I,331. 

[769] İbn Mâce, Sunenu ibni Mâce, I,91, 110, 354, 831. 

[770] İbn Hacer  el-Askalânî, Tehzîbu’t-tehzîb, X,392. 

[771] Tirmizî, el-Câmiu’s-sahîh, II,335. 

[772] İbn Mâce, Sunenu ibni Mâce, I,337. 

[773] İbn Hacer  el-Askalânî, Tehzîbu’t-tehzîb, VII,366. 

[774] Tirmizî, el-Câmiu’s-sahîh, IV,617. 

[775] İbn Mâce, Sunenu ibni Mâce, II,430. 

[776] İbn Hacer  el-Askalânî, Tehzîbu’t-tehzîb, X,28. 

[777] Bk.Mucâhid ibn Cebr, Tefsîru Mucâhid, Katar 1396/1976. 

[778] Tirmizî, el-Câmiu’s-sahîh, V,216. 

[779] İbn Mâce, Sunenu ibni Mâce, II,889. 

[780] İbn Hacer  el-Askalânî, Tehzîbu’t-tehzîb, XI,278; Tirmizî, el-Câmiu’s-sahîh, I,373. 

[781] İbn Hacer  el-Askalânî, a.g.e., VIII,179; Tirmizî, a.g.e., II,386. 

[782] İbn Hacer  el-Askalânî, a.g.e., I,510; Tirmizî, a.g.e., III,310. 

[783] İbn Hacer  el-Askalânî, a.g.e., V,167; Tirmizî, a.g.e., IV,515. 

[784] İbn Hacer  el-Askalânî, a.g.e., XII,136; Tirmizî, a.g.e., IV,551. 

[785] İbn Hacer  el-Askalânî, a.g.e., I,233; Tirmizî, a.g.e., IV,571. 

[786] İbn Hacer  el-Askalânî, a.g.e., III,439; Tirmizî, a.g.e., IV,600. 

[787] İbn Hacer  el-Askalânî, a.g.e., II,78; Tirmizî, a.g.e., IV,627. 

[788] İbn Hacer  el-Askalânî, a.g.e., III,178; Tirmizî, a.g.e., V,179. 

[789] İbn Hacer  el-Askalânî, a.g.e., VI,221; Tirmizî, a.g.e., V,519. 

[790] İbn Hacer  el-Askalânî, a.g.e., XII,94; Tirmizî, a.g.e., V,667. 

[791] İbn Hacer  el-Askalânî, a.g.e., I,355; Tirmizî, a.g.e., I,33. 

[792] İbn Hacer  el-Askalânî, a.g.e., XI,38; Tirmizî, a.g.e., V,163. 

[793] İbn Hacer  el-Askalânî, Tehzîbu’t-tehzîb, IX,328; Ebû Dâvud, Sunenu Ebî Dâvud, II,319; Nesâî, Sunenu’n-Nesâî el-Muctebâ, IV,105. 

[794] İbn Hacer  el-Askalânî, a.g.e., III,362; Ebû Dâvud, a.g.e., I,60. 

[795] Zehebî, el-Kâşif, III,213; İbn Hacer  el-Askalânî, a.g.e., XI,1; Ebû Dâvud, a.g.e., I,103. 

[796] İbn Hacer  el-Askalânî, a.g.e., V,92; Ebû Dâvud, a.g.e., II,230. 

[797] İbn Hacer  el-Askalânî, a.g.e., X,243; Ebû Dâvud, a.g.e., 1I,49. 

[798] Bk.Abdurrazzâk ibn Hemmâm, Tefsîru Abdirrazzâk, Ankara: Dil ve Tarih-Coğrafaya Fakültesi Ktp. (Yazma) İsmâil Sâib  Kolleksiyonu, No. 4216. 

[799] İbn Hacer  el-Askalânî, a.g.e., II,32; Ebû Dâvud, a.g.e., IV,80. 

[800] İbn Hacer  el-Askalânî, a.g.e., III,20; Ebû Dâvud, a.g.e., IV,204. 

[801] İbn Hacer  el-Askalânî, a.g.e., VII,153; Ebû Dâvud, a.g.e., IV,206. 

[802] İbn Hacer  el-Askalânî, a.g.e., VII,212; Ebû Dâvud, a.g.e., II,256. 

[803] İbn Hacer  el-Askalânî, a.g.e., IV,271; Nesâî, Sunenu’n-Nesâî el-Muctebâ, VI,190. 

[804] Zehebî, el-Kâşif, I,396;  İbn Hacer  el-Askalânî, a.g.e., IV,201; Nesâî, a.g.e., VII,27. 

[805] İbn Hacer  el-Askalânî, a.g.e., IX,167; Nesâî, a.g.e., VII,27. 

[806] İbn Hacer  el-Askalânî, Tehzîbu’t-tehzîb, V,107; Nesâî, Sunenu’n-Nesâî el-Muctebâ, VII,103. 

[807] İbn Hacer  el-Askalânî, a.g.e.,VIII,181; Nesâî, a.g.e., VII,115. 

[808] Zehebî, el-Kâşif, I,359; İbn Hacer  el-Askalânî, a.g.e., IV,23; Nesâî, a.g.e., VII,215. 

[809] İbn Hacer  el-Askalânî, a.g.e., IX,217; Nesâî, a.g.e., VIII,272, 296. 

[810] İbn Hacer  el-Askalânî, a.g.e.,I,468; Nesâî, a.g.e., VIII,296. 

[811] İbn Hacer  el-Askalânî, a.g.e., VII,19; İbn Mâce, Sunenu ibni Mâce, I,85. 

[812] Zehebî, el-Kâşif, I,356; İbn Hacer  el-Askalânî, a.g.e., IV,5; İbn Mâce, a.g.e., I,533. 

[813] İbn Hacer  el-Askalânî, a.g.e., V,42; İbn Mâce, a.g.e., II,843. 

[814] İbn Hacer  el-Askalânî, a.g.e., VI,315; İbn Mâce, a.g.e., II,895. 

[815] İbn Hacer  el-Askalânî, a.g.e., II,167; İbn Mâce, a.g.e., II,922. 

[816] İbn Hacer  el-Askalânî, a.g.e., IV,391; İbn Mâce, a.g.e.âce, II,1106. 

[817] İbn Hacer  el-Askalânî, a.g.e., X,484; İbn Mâce, a.g.e., II,1111. 

[818] İbn Hacer  el-Askalânî, a.g.e., I,232; İbn Mâce, a.g.e., II,1142. 

[819] İbn Hacer  el-Askalânî, a.g.e., III,463; İbn Mâce, a.g.e., II,1210. 

[820] İbn Hacer  el-Askalânî, a.g.e., VI,402; İbn Mâce, a.g.e., II,1238. 

[821] Zehebî, el-Kâşif, I,74; İbn Hacer  el-Askalânî, a.g.e., I,94; İbn Mâce, a.g.e., II,1340. 

Reklamlar
Explore posts in the same categories: Hasan Basri, İmamın Talebeleri

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Connecting to %s


%d blogcu bunu beğendi: